Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 7. 4. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 znaša do 22.650,24 EUR. 

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 

  • PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 11.325,12 EUR, 
  • PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 11.325,12 EUR.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

 

VIŠINA SREDSTEV 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša različno glede na aktivnosti, ki jih vlagatelj prijavlja. Podrobno so opisana v razpisni dokumentaciji. 

 

VLOGA IN ROK ODDAJE

Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig).

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 8. maja 2023. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. 

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Celotno besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-programskem-letu-2022/ 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški od 1. 8. 2022 do vključno 31. 12. 2022. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.