Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave:31.12.2021 Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev   VIŠINA IN VIR SREDSTEV  Skupni razpisani znesek je 6.727.985,00 EUR. Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.  NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA  Namen razpisa je dodeljevanje posojil v…

Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 31.12.2021 Rok za oddajo: 25. 3. 2022 do 14. ure. PREDMET, NAMEN IN CILJI PRODUKTA  Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.  Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.  Cilji javnega razpisa so:  omogočiti hiter dostop…

Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Datum objave: 31.12.2021 Rok za oddajo: 1. 3. 2022 do 14. ure NAMEN SOFINANCIRANJA  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet…

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Datum objave: 31.12.2021 Rok za oddajo: 10. 2. 2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, Prednostna os…

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB22

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 31.12.2021 Rok za oddajo: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:  A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje…

Sprememba Javnega poziva REVAV-7 -Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: do porabe sredstev Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 4. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem…

Sprememba Javnega poziva 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: do porabe sredstev Javni poziv 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 51/21) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 2. a) točke (»Vir…

Sprememba Javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: do porabe sredstev Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20, 184/20, 51/21 in 100/21) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 2. a) točke…

23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Datum objave: 24.12.2021 Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 26. 4. 2022, do 14. ure PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe:  a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in…