Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 2. 2022
Rok oddaje: 16. 5. 2022 do 14. ure

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa so kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe. Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali);

b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:

 • ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom;
 • nakup pakirnih linij;
 • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

 

VIŠINA RAZPISANIH NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

 • 1.000.000 EUR za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter 
 • 2.000.000 EUR za naložbe pravnih oseb (sklop B).

 

CILJ OPERACIJE

 • Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami. Obdobje vlaganja vloge na javni razpis: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. 3. 2022 do vključno 16. 5. 2022, do 14. ure. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. 6.2025. 

Upravičeni so tudi stroški nakupa tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kakovosti kmetijskih proizvodov oziroma za prevoz živali, in sicer za največ tri tovorna vozila na posamezno vlogo.

Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS za eno prosto delovno mesto, ki je v letu 2021 znaša 18.436,32 EUR.

Pri ugotavljanju obsega dela skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev in zadruge se lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.

 

UPRAVIČENCI DO PODPORE

Upravičenec do podpore iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji (6. člen Uredbe). Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 % pri naložbah na območjih z omejenimi dejavniki ter ob hkratni vključenosti v ekološko kmetovanje,
 • za 10 % pri naložbah socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih, ter
 • 20 % pri naložbah mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo. 

Upravičenci, ki so kmetije (kot člani skupine kmetov) in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1 mio EUR javne podpore iz naslova te operacije. 

Upravičenci, ki so mala, srednja ali velika podjetja pa maksimalno 3 mio EUR podpore.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp. si/aktualno/info-tocke. 

 

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije je dostopen tukaj.