Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum  objave: 11. 11. 2022
Rok izvedbe: od 5. 12. 2022 do vključno 15. 2 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP) v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

 

CILJI PODUKREPA 

Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta EIP.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.880.000,00 EUR. 

 

Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20, 163/21 in 137/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7467 ) strukturiran v dvanajst sklopov glede na tematiko iz poglavja A) priloge 2 Uredbe, in sicer: 

 • 240.000 EUR za tematiko Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov: sklop 1; 
 • 240.000 EUR za tematiko Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oziroma protipožarna varnost kmetijskih zemljišč: sklop 2; 
 • 240.000 EUR za tematiko Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amoniaka pri rejnih živalih: sklop 3; 
 • 240.000 EUR za tematiko Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji: sklop 4; 
 • 240.000 EUR za tematiko Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki): sklop 5;
 • 240.000 EUR za tematiko Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov): sklop 6; 
 • 240.000 EUR za tematiko Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu: sklop 7; 
 • 240.000 EUR za tematiko Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave: sklop 8; 
 • 240.000 EUR za tematiko Prehrana čebel v primerih nezadostne paše: sklop 9; 
 • 240.000 EUR za tematiko Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oziroma za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek: sklop 10; 
 • 240.000 EUR za tematiko Pridelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo: sklop 11; 
 • 240.000 EUR za tematiko Ekološka pridelava hmelja: sklop 12.

 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %. 

Javna podpora znaša 100 % upravičenih stroškov.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta EIP.

 

ROK ODDAJE VLOGE

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. 12. 2022 do vključno 15. 2 2023, do 14. ure

V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt EIP predloži v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa, pri čemer se vsebina iz 1. točke Priloge 1 tega javnega razpisa predloži v Excel obliki.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si. 

 

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Priloga 32 razpisne dokumentacije).

 

Celotno razpisno dokumentacijo s prilogami najdete tukaj