Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 12. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. 

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.
Sredstva v višini 3.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 %. 

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe. 

 

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. februarja 2023 do vključno 12. maja 2023, do 14.00 ure. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. 6. 2025. 

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na tej povezavi. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si 
  • INFO točke KGZS.