Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 9. 6. 2023
Rok prijave: 3. 7. 2023 do 20. 9. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (v nadaljnjem besedilu: podukrep).

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.250.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

  • 1.800.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
  • 450.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

 

ZAČETEK VNOSA VLOGE IN ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. 7. 2023 do vključno 20. 9. 2023, do 14. ure.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI  STROŠKOV

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka pilotnega projekta.

CILJI PODUKREPA

Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov pilotnega projekta.

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.

INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Priloga 28 razpisne dokumentacije).