Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 24.12.2021
Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 1. 6. 2022, do 14. ure. 

 
 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe:
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, 
  • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja) 
ter tretje do šeste alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe :
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 
  • rekonstrukcija objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme), če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe. Kot naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu se štejejo, če predstavljajo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
 

CILJ RAZPISA 

Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.
 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih.
  • 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
  • 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
  

UPRAVIČENCI

Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:
  • sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij, 
  • sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije, 
  • sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zadrugam, zavodom in gospodarskim družbam.
 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98. in 99. členu Uredbe.
Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb in so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 
 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke