Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 2. 2022
Rok oddaje: 7. 5. 2022 do 14. ure

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe: ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

 

Podpirajo se naložbe v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

 

Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore:

 • skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev ali
 • zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev.

Kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo. Ob vložitvi vloge na javni razpis mora upravičenec predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.

 

CILJA PODUKREPA

Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

 

OBDOBJE VLAGANJA VLOG NA JAVNI RAZPIS

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. 3. 2022 do vključno 7. 5. 2022, do 14. ure.

 

VIŠINA RAZPISANIH NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4 mio EUR.

 

VIŠINA PODPORE 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 % pri naložbah v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 % pri naložbah v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5  % pri naložbah v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
 • 10 % pri naložba upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih,
 • 20 % pri naložbah mladih kmetov,

Maksimalno je lahko podprtih 50 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 EUR na vlogo. 

 

Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1,5 mio EUR javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3 mio EUR podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja pa največ 5 mio EUR podpore.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja.

Upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM (prej je bilo 1,0 letne bruto minimalne plače), kar znaša 18.436,32 evrov.

Pri ugotavljanju obsega dela se lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov. Če gre za naložbo, ki jo izvajajo zadruge, se pri ugotavljanju obsega dela lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. 6. 2025. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. 1. 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so določeni v 31. členu Uredbe, razen v 3. točki prvega odstavka 31. člena Uredbe ter v 95., 98. in 99. členu Uredbe. 

Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju. 

Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. 

Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune oziroma predračune.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp. si/aktualno/info-tocke.

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije je dostopen tukaj.