JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Razpisnik: EKO  SKLAD Datum objave:  25.2.2022 Rok oddaje: 30.6.2022 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga…

JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Razpisnik: EKO SKLAD Datum objave:  25. 2. 2022 Rok oddaje: 30. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo…

Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Razpisnik: MGRT Datum objave: 25. 2. 2022 Rok oddaje: 18.4.2022 NAMEN JAVNEGA RAZPISA  Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet…

Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-2023)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Datum objave: 18. 2. 2022 Rok oddaje: 22. 3. 2022 PREDMET IN PODROČJE POZIVA Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer samo za:  novogradnje javne kulturne infrastrukture (z obveznim gradbenim dovoljenjem) z vključeno nabavo opreme ali brez…

Sprememba Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo Datum objave: 11. 2. 2022  Rok oddaje: 8. 6. 2022 V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/22, se v…

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021)

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo Datum objave: 28. 1. 2022 Rok za oddajo: 10. 5. 2022 V Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka: JOB_2021), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 152/20 in sprememba, št. 145/21, se v prvem odstavku točke »7.3 Oddaja vloge«…

Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«

Razpisnik: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije  Datum objave: 19.1.2022 Rok za oddajo: 18.2.2022 VIŠINA SREDSTEV S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2022 in 2023.  Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja: 17,5 mio EUR v letu 2022, 20 mio EUR v letu 2023.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet…

Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-23)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo RS Datum objave: 21.1.2022 Rok za oddajo: 20.2.2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer samo za: gradnje in novogradnje javne kulturne infrastrukture z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme.  NAMEN IN CILJI POZIVA…

Sprememba Javnega poziva 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski sklad Datum objave: 21.1.2022 Rok za oddajo: 31.12.2022 Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21) se spremeni tako, kot sledi: besedilo prvega odstavka 2. točke (»Upravičene osebe«) se spremeni tako, da se glasi:  »Na…

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor Datum objave: 14. 1. 2022 Rok za oddajo: 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) CILJ OPERACIJE  Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000…