Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek je 6.274.418 EUR.
Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki. 

 

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj  izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

 • Izboljšanje cestne infrastrukture, 
 • Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture, 
 • Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture, 
 • Obnova socialne in športno turistične infrastrukture, 
 • Izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture, 
 • Izboljšanje gospodarskega razvoja, 
 • Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo opisa projekta, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

 

RAZPISNI POGOJI 

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi. 

Splošni pogoji 
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR. 
2. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge. 
3. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
4. Vlagatelj lahko na javnem razpisu zaprosi za sofinanciranje Sklada pri posameznem projektu ali projektno sofinanciranje za več projektov. Vlagatelj zaprošeno vrsto sofinanciranja opredeli v prijavi. Za potrebe javnega razpisa se termin projekt smiselno uporablja tako za sofinanciranje posameznega projekta kot tudi projektnega financiranja za več projektov. 
5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji. 
6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni. 
7. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude. 
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020. 
9. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje. 
10. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta. 
11. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo. 
Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura 
Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1 – Občine v Republiki Sloveniji. 
Upravičene dejavnosti po podprogramu C1 – 84.11 Splošna dejavnost javne uprave. 
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. 
Upravičeno območje projektov po podprogramu C1 – Celotno območje Republike Slovenije. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2020. 
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00% upravičenih stroškov posameznega projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. 
Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne sme presegati 50% celotnega projekta oziroma 100% upravičenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB skupaj s sredstvi EU pa ne sme presegati 90% stroškov v primeru Vzhodne kohezijske regije oziroma 70% v primeru Zahodne kohezijske regije. 

Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta, so: 

 • Nakup objektov javne infrastrukture 
 • Gradnja objektov javne infrastrukture 
 • Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture 
 • Nova oprema 
 • Novi delovni stroji 
 • Prevozna sredstva 

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov in črpanju, ki so objavljena na www.srrs.si.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 40.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 4.000.000 EUR. 
Minimalna vrednost upravičenih stroškov posameznega projekta je 40.000 EUR. 
Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR. 

Posojilni pogoji 
Obrestna mera je lahko: 

 • fiksna v razponu med 0,52% in 2,14% letno in je odvisna od Skladove ocene ali
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% do 1,66% letno, ki je odvisen od Skladove ocene.

Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere. 

 • V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%. 
 • Glavnico posojila se vrača mesečno. 
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 

Posojilo mora biti zavarovano z 10 bianco menicami, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje.

 

DOBA VRAČANJA 

Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev. 
Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev moratorija. Moratorij ne sme presegati koledarskega leta zaključka projekta. 
Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

ROK ZAKLJUČKA PROJEKTA 

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge in hkrati ne sme trajati več kot 5 let. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2027. 
Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma drugega ustreznega dovoljenja o zaključku projekta.

 

VSEBINA VLOGE 

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati: 

 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja, 
 • poslovno dokumentacijo za vsak posamezen projekt:  (DIIP in/ali IP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,
 • opis projekta (občine), na predlogi Sklada, ki je zbiren za vse projekte. 
 • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta, 
 • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke. 

 

ODDAJA VLOGE 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.