Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 16. 6. 2023
Rok oddaje: 20. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicij v osnovno prometno, komunalno in elektro infrastrukturo v evidentiranih romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je razviden iz razpisne dokumentacije.

SPLOŠNI NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA

Splošni namen javnega razpisa je pospešitev izvajanja občinskih investicij v urejanje romskih naselij, ki so še vedno komunalno neurejena ali slabo urejena, in s tem prispevati k izboljšanju bivalnih pogojev njihovih prebivalcev.

Cilji javnega razpisa so doseči čim večje število:

 • uspešno izvedenih projektov;
 • občin, ki bodo uspešno izvedle projekte;
 • objektov v romskih naseljih, ki bodo neposredno uporabljali zgrajeno infrastrukturo.

 

UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo na svojem območju evidentirana romska naselja v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 4001-6/2020/3 z dne 7. 1. 2021:

 • na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija: Črnomelj, Kočevje, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje;
 • na območju razvojne regije Osrednja Slovenija: Grosuplje in Ivančna Gorica;
 • na območju razvojne regije Pomurje: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kuzma, Lendava, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Rogašovci, Tišina in Turnišče;
 • na območju razvojne regije Posavje: Brežice in Krško.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Predvidena višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje po tem javnem razpisu je:

 • 514.440,93 EUR v letu 2023 in
 • 253.695,86 EUR v letu 2024.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja, ne glede na vrednost prijavljenega projekta in ne glede na njegove skupne upravičene stroške, je od vključno 50.000,00 EUR, ki je spodnja meja sofinanciranja prijavljenega projekta, do vključno 250.000,00 EUR, ki je zgornja meja sofinanciranja projekta. Zneska veljata tudi za prijavljene projekte, ki vključujejo več upravičenih namenov hkrati.

UPRAVIČENI NAMENI

Sofinancirani so lahko naslednji nameni na območju romskega naselja:
A. novogradnje, sanacije ali modernizacije vodovod do priključkov uporabnikov;
B. novogradnje, sanacije ali modernizacije kanalizacij in malih čistilnih naprav, od priključkov uporabnikov do najbližjega objekta (voda) javnega kanalizacijskega omrežja;
C. elektrifikacije strnjenih naselij;
D. novogradnje, rekonstrukcije ali modernizacije občinskih javnih cest in poti s potrebnimi elementi cestišča.

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz 5. poglavja tega javnega razpisa, sta proračunski leti 2023 in 2024.
Ministrstvo bo v letu 2023 sofinanciralo le upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2023 do najkasneje 20. 11. 2023 (datum izdanih računov izvajalcev).
Zadnji rok za izdajo zahtevkov za izplačila odobrenih upravičenih stroškov in obveznih e-računov je 27. 11. 2023 za upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2023 do 20. 11. 2023.
Ministrstvo bo v letu 2024 sofinanciralo upravičene stroške projekta, nastale od 1. 10. 2023 do najkasneje 31. 10. 2024 (datum izdanih računov izvajalcev). Zadnji rok za izdajo zahtevkov za izplačila odobrenih upravičenih stroškov in obveznih e-računov je 4. 11. 2024 za upravičene stroške, nastale od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2024

NAČIN PRIJAVE, RAZPISNI ROKI IN ODPIRANJE VLOG
Rok za predložitev vlog je 20. 7. 2023. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge poslane po pošti:

 • tiste s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 20. 7. 2023 in
 • tiste vloge poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele in bodo zavedene do 20. 7. 2023.

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane v vložišču glavne pisarne ministrstva na naslovu Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, do 20. 7. 2023 do 12. ure.
Datum začetka odpiranja vlog, ki ne bo javno, bo predvidoma 27. 7. 2023.
Rok izdaje sklepa je 60 dni od dneva odpiranja vlog.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, obrazec za prijavo in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani ministrstva, rubriko Javne objave

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in drugih dokumentov se nahaja na spodnjih povezavah:


Dodatne informacije in odgovori na vprašanja se lahko zahtevajo le v pisni obliki na naslovu gp.mkrr@gov.si z obvezno oznako št. zadeve: 4300-97/2022-MGRT-MKRR do 17. 7. 2023.
Odgovore na vprašanja bo ministrstvo objavljalo na enotnem spletnem naslovu državnih organov iz prejšnjega odstavka. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.