06

sep

POZIV za sofinanciranje zagona dejavnosti podjetij v Pomurski regiji

Ustvaril Pora

JAVNI POZIV


ZA SOFINANCIRANJE ZAGONA DEJAVNOSTI PODJETIJ V


POMURSKI REGIJI

NAMEN IN CILJ POZIVA:
Namen javnega poziva je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij v Pomurju, ki so se registrirala po 01.01.2015. V okviru podpornega programa želimo povečati inovacijsko aktivnost in konkurenčnost izbranih mladih podjetij. Cilj javnega poziva je sofinanciranje izvedbe mentorskega programa, ki zajema individualna svetovanja in storitve usposabljanja zunanjih strokovnjakov, kateri bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč izbranim podjetjem.

PREDMET POZIVA:
Predmet poziva je sofinanciranje storitev mentorstva 15 izbranim podjetjem s sedežem v Pomurski regiji. Vsebina mentorstva mora biti usmerjena v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo promocijskega materiala, ipd..


VIŠINA SOFINANCIRANJA:
Izbranemu podjetju se sofinancira storitev, največ enega zunanjega izvajalca, opredeljena v vlogi v višini do 2.200 EUR neto v letu 2017.


POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV:
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je vpisan v poslovni register po 01.01.2015 kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali zavod,
b) na javni poziv lahko kandidira z eno vlogo,
c) glavna dejavnost podjetja po SKD klasifikaciji spada pod: C-predelovalna dejavnost; F-gradbeništvo; J-informacijske in komunikacijske dejavnosti; K-finančne in zavarovalniške dejavnosti; L-poslovanje z nepremičninami; M-strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
d) ni član oz. ni v pogodbenem razmerju z Pomurskim tehnološkim parkom do 30.06.2017,
e) ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16 in 31/16-odl. US),
f) zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
g) ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik prijavitelja nista pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št 50/12 - uradno prečiščeno besedilo): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije ali za enakovrstna kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04- uradno prečiščeno besedilo in 55/08 – KZ1).


MERILA ZA OCENJEVANJE:
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za dodelitev sredstev in bodo skladne z namenom in predmetom poziva, bo ocenila komisija na podlagi naslednjih meril:
• inovativnost (od 0-10 točk)
• trenutno število zaposlenih (od 0-5 točk)
• predvidene nove zaposlitve (od 0-5 točk)
• reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov podjetja (od 0-10 točk)
• strategija trženja in prodajni trg (od 0-10 točk)
• trajni učinek in finančna samovzdržnost ideje (od 0-10 točk)


ROK:
Poziv je odprt do porabe sredstev, najdlje do 10.10.2017. Predvidena so naslednja odpiranja vlog: 1. rok: 16.8.2017; 2. rok: 10.9.2017; 3. rok: 10.10.2017.


NAČIN PRIJAVE:
• Izpolnjen Prijavni list_SIO 2016 - 2017.
• Prijavitelj odda vlogo na naslov Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota.
• Kot pravočasna se šteje prispela vloga po pošti, ali oddana osebno v tajništvu tehnološkega parka, na dan odpiranja vlog do 14.00 ure.
• Prijavitelj mora vlogo oddati v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA SIO 2016-2017« iz katere mora biti tudi jasno razviden naziv in naslov prijavitelja.
• Kandidati bodo o rezultatih obveščeni praviloma v 14 dneh od roka odpiranja vloge.


Kontaktna oseba za podrobnejše informacije:
Marjetka Jakob, T: 02/530 82 32, E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.