26

feb

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

 

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem  in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Upravičeni prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji)).

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA.

Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.

Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti zaključen, oziroma, ko bodo izvedene vse napovedane aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju, vključno z vstopom razvitega izdelka, procesa ali storitve na trg. V primeru, da prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti oziroma rezultate skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.

Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član strokovne komisije, nacionalni projektni koordinator za potrebe Sekretariata EUREKA ter sam Sekretariat EUREKA. V primeru, da prejemnik sredstev takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo glede na okoliščine primera zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev.

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer: – koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem (E1), – koordinator projekta mora imeti sedež v Eurostars državi (E2), – pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja (E3), – pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav (E4), – MSP(ji), ki se aktivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz Eurostars držav morajo nositi vsaj 50% stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) (E5), – v posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški za podizvajalce) (E6), – v posameznem projektu morajo vse države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75% celotnih stroškov projekta (v izračun udeležbe države se štejejo tudi stroški, ki jih partnerji plačajo podizvajalcem) (E7), – načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev (E8), – vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo klinič- nih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta) (E9), – projekt mora ustrezati vsem EUREKA kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev) (E10), – vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi iz katere prihaja (E11), – noben od partnerjev ni bil obsojen zaradi goljufije ali drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih praks (E12), – noben od partnerjev ni v postopku insolventnosti (E13).

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2018 (1. marec in 13. september) je na proračunski postavki 160051 projekt 2130-14-0004, v letu 2018 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2019 800.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2019, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2019 se uredi z aneksom k pogodbi. Prijavitelj bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega slovenskega partnerja.

Obdobje upravičenosti stroškov je največ 36 mesecev od datuma začetka projekta.

Upravičeni stroški bodo priznani v vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo nastali in bili plačani (izdatki) v obdobju upravičenih stroškov (konkretno obdobja določa pogodba), in sicer do višine 40% za velika podjetja in 50% za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na spletni strani www.eurostars-eureka.eu, v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje (Guedelines for completing an application), in sicer v elektronski obliki na Sekretariat EUREKA, preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu. Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen. Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Eurostars« in navedbo naziva in naslova prijavitelja.

Več informacij na naslovu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018011.pdf