03

okt

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Gornja Radgona

 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 6. člena Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih stanovanj z dne 17. 4. 2002, št. 199/2002-P in na podlagi pooblastila lastnika stanovanja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana razpisuje v Občini Gornja Radgona oddajo stanovanja v najem, in sicer:

 

  1. Dvosobno stanovanje, št. Stanovanja št. 7 v 2. nadstropju stanovanjske stavbe Mladinska ulica 13, Gornja Radgona, v velikosti 66,04, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju, leto izgradnje 2002, identifikacijska številka 184-1257-118, št. energetske izkaznice stavbe 2015-237-219-20468 z veljavnostjo do 19. 5. 2025. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada v izmeri 66,04 m2, točkovano z 315 točkami, znaša najemnina izračunana na podlagi veljavnih predpisov 213,37 EUR.

 

Za oddajo navedenega neprofitnega stanovanja v najem bo oblikovana lista B,  na katero se bodo uvrstili prosilci, dogodki katerih se nahajajo znotraj dohodkov, določenih v tabeli 2.2 ter so po veljavnem pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino in bodo izpolnjevali ostale pogoje za listo B.

 

Rok: do vključno 17. 10. 2017.

 

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.

 

Več na: www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017100215145084/