05

feb

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

Ustvaril Pora

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, razen podjetij v javni lasti, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:

 1. ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
 2. ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
 3. ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo,
 4. ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,
 5. ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
 6. ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.

 

Do sredstev niso upravičeni:

 • projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo,
 • projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev,
 • projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis,
 • projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči,
 • projekti s področja trgovine,
 • projekti, ki niso celoviti skladno s prvim odstavkom poglavja 2.3.2. razpisne dokumentacije oziroma celovitosti projekta ni moč razbrati iz prejete dokumentacije
 • projekti, za katere iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da zanje niso v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.400.000,00 evrov.

 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov, je od datuma oddaje vloge na ta javni razpis do skrajnega roka za izstavitev zahtevkov, ki je za leto 2018, 26.10.2018, za leto 2019 pa 25.10.2019.

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov,  najvišji pa je lahko največ 200.000,00 evrov.

 

Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2018.

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., z obvezno oznako št.: »4300-30/2017«.