Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: do porabe sredstev

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e,L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;
  • nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge.

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil, namenjenih za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a ali rabljenega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup ali dvoletni najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba).
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega/ rabljenega vozila na električni pogon, skupaj z vrednostjo nakupa ali dvoletnega najema baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz k vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o finančnem lizingu in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude je različna od 6.500 EUR do 300 EUR, odvisno od nakupa vozila, kar je podrobneje določeno v javnem razpisu.

UPRAVIČENE OSEBE

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj lahko vloži elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala eUprava, oziroma pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.