Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave:  do porabe sredstev

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v naslednje ukrepe: 

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), 
C) gospodarjenje z odpadki, 
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in 
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo. 
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

 

Pravica do kredita se dodeli za naslednje namene

1) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije, 

2) izgradnja razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto in/ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi, toplotnimi postajami ipd., 

3) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, 

4) nakup in postavitev hranilnikov energije, 

5) nakup vozil na električni pogon za cestni promet, 

6) nakup vozil na hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, ne presegajo 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021 in 104 g/km (po WLTP) za vozila, prvič registrirana od vključno 1. 1. 2021 dalje, 

7) obnova obstoječe razsvetljave, z energetsko učinkovitim sistemom, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil z LED tehnologijo in je obnova: 

a) zunanje razsvetljave skladno z veljavnimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. panojev) ne sodijo med priznane stroške naložbe, 
b) notranje razsvetljave, 

8) energijska prenova obstoječih stavb, ogrevanih nad 19 °C, ki lahko vključuje izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov: 

a) ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohištvo), pri tem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 • pri zamenjavi obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,0 W/(m2 K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,2 W/(m2 K).

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški projekta so: 

 • Nakup/gradnja/adaptacija in rekonstrukcija objektov 
 • Nova oprema in Rabljena oprema (od 1. 1. 2019 naprej) 
 • Novi delovni stroji in Rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2019 naprej) 
 • Neopredmetena sredstva 
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20% upravičenega projekta. 

Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Do pridobitve kredita so upravičene občine.

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 7 milijonov EUR.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. 

Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR. 

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je do 85% priznanih stroškov naložbe.

 

POSOJILNI POGOJI 

Kreditni pogoji 

a) Obrestna mera Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je določena kot: 

 • spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0% 
 • nespremenljiva obrestna mera: 2,8%

b) Odplačilna doba 

 • Odplačilna doba ne more presegati 20 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto.
 • Krediti se odplačuje v mesečnih ali četrtletnih obrokih.

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/. 

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani https://www.ekosklad.si/ , po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

 

ROK IN NAČIN  ODDAJE VLOGE 

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si. 

Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.