Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 14. 7. 2023
Rok prijave: do porabe sredstev

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se izvajajo oziroma se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:
A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
C – vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
D – zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
E – gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
F – nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
G – nakup okolju prijaznih vozil,
H – odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
I – nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
J – učinkovita raba vodnih virov,
K – oskrba s pitno vodo.

Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke.
Obseg priznanih stroškov je v nadaljevanju naveden pri tistih ukrepih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe.
Financirajo se naložbe v obliki, ki jih po naravi ni mogoče ločiti.

UPRAVIČENE OSEBE, POSTOPEK IN KREDITNA SPOSOBNOST

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in so:

  • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
  • lastniki ali solastniki stavb ali njihovih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
  • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
  • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G.

TEHNIČNI POGOJI

Pravica do kredita se dodeli za investicije, ki so navedene v javnem razpisu.

FINANČNI POGOJI KREDITIRANJA

a) Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev po tem pozivu znaša 15 milijonov EUR.
b) Obrestna mera:

  • spremenljiva obrestna mera; trimesečni EURIBOR + 1,0 % ali
  • fiksna obrestna mera: 2,8 %.

Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je fiksna 2,8 % ali spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1,0 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za kredit po tem javnem pozivu in se bo štelo, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ne bo določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno brez predhodnega pisanega soglasja zavarovalnice, v kolikor se zaradi zamenjave pogodbene obrestne mere zniža mesečni obrok odplačila kredita.
c) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.
Skladno s pogoji zavarovanja kredita je najdaljša doba odplačevanja omejena s starostjo upravičene osebe. Seštevek starosti upravičene osebe in želene dobe odplačevanja kredita ne sme presegati 80 let. V primeru, da upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja.
Pri kreditih z ročnostjo nad 15 let in do 20 let mora biti kreditojemalec lastnik oziroma solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba. Če kreditojemalec ni lastnik/solastnik, morajo lastniki te nepremičnine s skupnim lastniškim deležem najmanj v višini 50% jamčiti kot solidarni poroki za plačilo obveznosti iz kreditne pogodbe.
d) Višina kredita in kreditni limit kreditojemalca
Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.
e) Stroški in ostali finančni pogoji
Podrobno v razpisi dokumentaciji.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.
Vlagatelji lahko vložijo vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami in dokazili v elektronski obliki neposredno na spletni strani Eko sklada, na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si, osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Dostop do besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije:
•  https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023077.pdf
•  https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-70ob23-kreditiranje-okoljskih-nalob