Razpisnik: , Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb. Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122).

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega v nadaljevanju navedenega ukrepa A, B ali C, ki:

– se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv, ali – se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS. Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela. 

A – gradnja1 ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj ničenergijske enoali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom. V primeru nakupa skoraj nič energijske stavbe mora biti prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2021. 

B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito skoraj ničenergijsko prenovo vsaj minimalno komunalno opremljene in dokončane starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti v stanovanjsko stavbo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ), za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni poziv. 

Prenova stanovanjske stavbe mora biti načrtovana in izvedena tako, da se ohrani večinski ogrevani del starejše stavbe. Za nove prizidave oziroma dele stavbe, ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna spodbuda za ukrep B ne more biti dodeljena. Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi investitorji, ki morajo zaradi prenove stanovanjske stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje. 

C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli prvemu kupcu (fizični osebi) za nakup stanovanja v novi skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi ali celovito prenovljeni starejši skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2021.

V primeru nakupa stanovanja v prenovljeni stavbi se spodbuda lahko dodeli le v primeru, da gre za celovito prenovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše tri- in večstanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti v večstanovanjsko stavbo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji večstanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967), pa pred oddajo vloge na ta javni poziv. 

Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi kupci stanovanj v prenovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi z novimi prizidavami. Pri tem mora prenovljeni starejši del stavbe izpolnjevati pogoje, ki veljajo za prenovo, nova prizidava pa pogoje za novogradnjo. 

 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. 

Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000,00 EUR. 

 

UPRAVIČENE OSEBE 

Do spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in: 

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik); 
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva; 
 • družinski član lastnika; (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). 

 

Do spodbude za nakup stavbe ali stanovanja v okviru ukrepov A in C javnega poziva je upravičen le vlagatelj, ki je: 

 • prvi kupec nove eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi; 
 • družinski član prvega kupca nepremičnine.

 

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

 

KRITERIJI ZA SKORAJ NIČENERGIJSKO GRADNJO ALI PRENOVO 

Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,2 izračuna po metodologiji PHPP3 za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrepa A ali B so stroški gradnje ali prenove stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.: 

 • nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja; – nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij; 
 • nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 • nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu; 
 • izvedba meritve zrakotesnosti stavbe; in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe. V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50% pogodbene vrednosti gradnje nove stavbe. 

V primeru nakupa stavbe lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50% stroškov nakupa stavbe, v primeru nakupa nedokončane stavbe pa tudi vse dodatne stroške, ki so potrebni za dokončanje stavbe. 

Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški. 

Upravičen strošek za ukrep C je vrednost nakupa stanovanja, navedena na prodajni pogodbi. 

 

VIŠINA SPODBUDE 

A – gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe 

Višina nepovratne finančne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30% upravičenih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ: 

 • 150 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo; 
 • 120 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo ali za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora stavba, v kateri se nahaja stanovanje, izpolnjevati vse pogoje ukrepa A javnega poziva.

 

B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe 

Višina nepovratne finančne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane površine pred prenovo oziroma neto ogrevane in prezračevane površine stavbe po prenovi, če je ta manjša. Odvisna je od rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe. Površina se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Nepovratna finančna spodbuda znaša do 40% upravičenih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ: 

 • 200 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo; 
 • 150 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora stavba, v kateri se nahaja stanovanje, kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa B javnega poziva. 

 

C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi 

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja, opredeljene v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) oziroma v prodajni pogodbi, in znaša:

 • 100 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja v novi tri- in večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanski stavbi; 
 • 150 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja v celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi. 

 

Če ima vlagatelj stalno prebivališče ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25%.

 

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POSLOVANJA 

so sestavni del tega javnega poziva. Tehnični pogoji so sestavni del tega javnega poziva.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.

 

PRIČETEK DEL

Dela za izvedbo naložbe se praviloma pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv. Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela. Vlagatelj je upravičen do nepovratne finančne spodbude tudi v primeru, če so se dela za izvedbo ukrepov pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

Če gre pri ukrepu A za nakup nedokončane eno- ali dvostanovanjske stavbe, mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja del za dokončanje naložbe.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si. 

 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke. 

 

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE

v skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, ki so razporejene po vsej Sloveniji, delujejo neodvisni energetski strokovnjaki. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalec z brezplačnimi nasveti pomaga pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Informacije o brezplačnem energetskem svetovanju so na voljo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080 16 69.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.