Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA 

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave, ki se skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščajo med:

 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 
 • 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 
 • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 
 • 12650 Stavbe za šport, 
 • 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 
 • 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, 
 • 12201 Stavbe javne uprave. 

 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba v izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki: 

 • se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv ali
 • se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela. 

 

A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe v lasti občine, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.

 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. 
Višina razpisanih sredstev znaša 14.000.000,00 EUR. 

 

UPRAVIČENE OSEBE 

Do nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: nepovratna spodbuda) po tem javnem pozivu je upravičena vsaka občina, ki je lastnica nepremičnine in investitorka ter financira naložbo v gradnjo skoraj ničenergijske stavbe.

Občina mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepa seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva, pridobila vsa potrebna soglasja.

Kriteriji za skoraj ničenergijsko stavbo so navedeni in določeni v razpisni dokumentaciji.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.: – nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;

 • nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij; 
 • nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
 • nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu; 
 • izvedba meritve zrakotesnosti stavbe; in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe. 

Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški. 

 

VIŠINA NEPOVRATNE SPODBUDE 

Višina nepovratne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje, vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov naložbe

Če je vlagatelj občina na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ter tudi nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na tem območju, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25%.

 

DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI 

a) pravočasna in popolna vloga 

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je formalno popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge. 

b) obvezne priloge k vlogi 
Obvezne priloge k vlogi so naslednje:

 • kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti; 
 • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), kjer so navedeni cilji, namen in časovni okvir izvedbe investicije ter sklep o potrditvi investicijske dokumentacije; 
 • finančna konstrukcija, kjer so zavedeni vsi viri (občinski, proračunski, drugi viri) in navedena celotna vrednost naložbe v ukrep A; 
 • projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov
 • elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Če se je gradnja pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave javnega poziva, so obvezne priloge k vlogi tudi računi, fotografije in ostala dokumentacija, ki se nanaša na že izvedena dela do dneva oddaje vloge na ta javni poziv.

 

PRIČETEK DEL

Dela za izvedbo naložbe v ukrep A se praviloma pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv. Za pričetek izvajanja ukrepa šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela. Občina je upravičena do nepovratne spodbude tudi v primeru, če so se dela za izvedbo ukrepa pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

 

KANDIDIRANJE ZA ENO ALI VEČ NALOŽB

Občina lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne spodbude za gradnjo skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb na tem javnem pozivu.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www. ekosklad.si. 

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine lahko natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. 

Javni poziv in obrazce lahko občine tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si. 

Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke. 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Občine lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Občine oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.