Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 25. 11. 2022.

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV

  • Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga na podlagi razpisa Evropske komisije, 
  • Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

 

OKVIRNI DELEŽ SOFINANCIRANJA 

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih: 

  1. Področje Okolje; Vse projektne teme; Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20% 
  2. Področje Okolje; Vse projektne teme, če učinki projekta vplivajo na blaženje podnebnih sprememb ali na prilagajanje na le-te; Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20% 
  3. Področje Podnebni ukrepi; Vse projektne teme; Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20%.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv– sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022«.

 

Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si. 

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor: 

Področje Okolje 

  • podprogram »Krožno gospodarstvo in kakovost« življenja«: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si 
  • podprogram »Narava in biotska raznovrstnost«: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 01/478-74-83 ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si 

 

Področje »Podnebni ukrepi«: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si. 

 

Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani  in spletni strani LIFE Slovenija

 

Drugi splošni in posebni pogoji, način financiranja, merila za izbor in ostale informacije so objavljeni na tej povezavi.