Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 24. 2. 2023
Rok prijave: 31. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, in ki izvajajo kulturno dejavnost na enem izmed naslednjih vsebinskih področij: varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost, knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost. 

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA 

Namen programskega poziva je s financiranjem okrepiti izvajanje javnih kulturnih programov na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti. S tem programskim pozivom se za obdobje dveh let spodbuja in financira izvajanje javnih kulturnih programov, ki morajo izpolnjevati cilje tega programskega poziva.

Sofinanciral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vodilne vloge v javnem interesu na posameznem področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo. 

 

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva (JP-KAM 2023-2024) znaša za 2-letno obdobje skupaj predvidoma 350.000 EUR. 

Okvirno predvidena višina sredstev za posamezna področja programskega poziva je:

  • varstvo kulturne dediščine: 80.000 EUR v letu 2023 in 80.000 EUR v letu 2024, oziroma skupaj 160.000 EUR, proračunska postavka 131115 – Programi in projekti na področju kulturne dediščine,
  • arhivska dejavnost: 20.000 EUR v letu 2023 in 20.000 EUR v letu 2024, oziroma skupaj 40.000 EUR, proračunska postavka 131085 – Arhivski programi in projekti,
  • knjižnična dejavnost: 75.000 EUR v letu 2023 in 75.000 EUR v letu 2024, oziroma skupaj 150.000 EUR, proračunska postavka 131126 – Knjižničarstvo.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Javni poziv bo odprt od 24. 2. 2023 do 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

ODDAJA VLOGE

Vloga mora biti izpolnjena na obrazcih programskega poziva za posamezno področje, programski sklop oz. programsko enoto in mora vsebovati vse sestavine vloge z zahtevanimi podatki ter obveznimi prilogami. 

Vloga mora biti lastnoročno ali digitalno podpisana ter predložena glavni pisarni ministrstva na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mk@gov.si, do vključno 31. 3. 2023 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici s pripisom na prednji strani: PRIJAVA NA PROGRAMSKI POZIV JP-KAM 2023-2024, z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) prijavitelja. Z ovojnice mora biti razviden tudi čas oddaje.

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:

kulturna dediščina: Vida Koporc Sedej, sekretarka (vida.koporc@gov.si),

arhivska dejavnost: mag. Nina Zupančič-Pušavec, vodja sektorja (nina.zupancic@gov.si),

knjižnična dejavnost: Marjan Gujtman, sekretar (marjan.gujtman@gov.si).

 

Uradne ure ministrstva so navedene na spletni strani ministrstva. Prijavitelji se z vprašanji glede programskega poziva lahko obrnejo po elektronski pošti na pristojne uslužbence.

Besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Povezava do javnega poziva je tukaj.