Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 29. 9. 2023
Rok oddaje: 30. 10. 2023

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025, ki ga na podlagi ZJIMS izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.
Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učne mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.
Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen ZJIMS.
Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

 • avtonomija mladih,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 •  dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

PRIJAVITELJI

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:

 • Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
 • Nacionalne mladinske organizacije s statusom, pridobljenim skladno z drugim odstavkom 12. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (NMO212),
 • Mladinski centri (MC),
 • Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva: skupna okvirna vrednost predvidenih sredstev za javni poziv za leti 2024 in 2025 znaša 3.680.000,00 EUR, in sicer v letu 2024 v višini 920.000,00 EUR, za leto 2025 v višini 1.840.000,00 EUR in za leto 2026 v višini 920.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 231860 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2024 in 2025 oziroma skladno z odločbo o upravičenosti do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

PRIJAVNI ROK IN NAČIN POŠILJANJA PRIJAVE

Prijavitelj mora natisnjeno prijavo programa, izpolnjeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. 10.2023.
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno 23.59 zadnjega dne za prijavo oddane s priporočeno pošiljko.
Prijavitelj izpolni razpisni obrazec preko spletne aplikacije. Izpolnjeni razpisni obrazec prijavitelj natisne.
Natisnjeni obrazec žigosa in podpiše zakoniti zastopnik prijavitelja. Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjena zadnja stran prijave s črtno kodo, ki jo prijavitelju ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. Prijava mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na predpisani način. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

DODATNE INFORMACIJE

Navedba uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom: Aleš Susman, ales.susman@gov.si, 01/400-56-12. V primeru odsotnosti Aleša Susmana Igor Jesih, igor.jesih@gov.si, 01/400-56-13.

Informacije o razpisni dokumentaciji: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila za izpolnjevanje in oddajo prijave preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.ursm.gov.si, v rubriki Javne objave in na podlagi predhodnega zaprosila v glavni pisarni razpisovalca. URSM bo odgovoril na vprašanja, ki bodo prispela do 26. 10. 2023, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, URSM ne bo odgovoril. Vsa vprašanja in odgovori bodo dostopni tudi na spletnem naslovu www.ursm.gov.si, v rubriki Javne objave.

Dostop do razpisa: