Razpisovalec: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
Datum objave: 8. 9. 2023
Rok oddaje: 22. 9. 2023

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:

 • Evropski razvojni sklad (EDF),
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
 • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
 • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA III),
 • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
 • Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Global Europe),
 • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

S finančnim prispevkom za projekte nevladnih organizacij, ki jih odobri Evropska komisija, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA JAVNEGA POZIVA

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2022, znaša 120.000,00 EUR.

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV OZIROMA NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV

Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe za posamezni projekt, lahko dosega do 100 % zaprošene višine finančnega prispevka za projekt Evropske komisije.
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

ROKI IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za oddajo prijave na javni poziv bo do vključno 22. septembra 2023.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega poziva pod točkama 11.2 (a) in 11.2 (c). Poleg prijave je treba na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM/DVD-ROM/USB-ključ ipd.) posredovati naslednje obrazce in priloge:

 • obrazec št. 1: Prijavni obrazec,
 • obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta,
 • priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali del partnerskega sporazuma),
 • priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali del partnerskega sporazuma).


Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, ali jo predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, katerikoli delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.
Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti zapečateni ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2022«.

DOKUMENTACIJA ZA JAVNI POZIV IN DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.
Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: razvoj.mzz@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2022«.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim pozivom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-in-evropske-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-in-evropske-zadeve/

Vprašanja je možno poslati do vključno 19. 9. 2023. Če bodo vprašanja prispela po tem datumu, odgovori ne bodo podani.

Dostop do razpisne dokumentacije:
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-sofinanciranje-projektov-ki-jih-ek-razpisuje-za-nvo-iz-drzav-clanic-eu-ali-partnerskih-drzav-ki-delujejo-na-podrocju-mednarodnega-razvojnega-sodelovanja-in-humanitarne-pomoci-in-se-financirajo-iz-instrumentov-eu-za-leto-2022/