Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 14. 10. 2022
Rok prijave: prvi rok – 14. 11. 2022; zadnji rok – 30. 09. 2024

PREDMET JAVNEGA POZIVA

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in:

 • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon Europe);
 • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
 • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
 • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
 • se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA JAVNEGA POZIVA IN OBDOBJE PORABE SREDSTEV

 

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 4.000.000,00 EUR. Pravice porabe so na razpolago na proračunski postavki PP 180151 – Sklad za NVO.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni poziv obsega proračunska leta 2022, 2023 in 2024 oziroma do porabe sredstev. Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo skladno s plačilnimi roki, kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju proračunov RS ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.

 

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV OZIROMA NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV

 

Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, ne presega s pogodbo EU ali partnerskim sporazumom predvidene 80 % višine lastnega finančnega prispevka oziroma največ 100.000,00 EUR. Prijaviteljem bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje lastne udeležbe EU projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, v enkratnem znesku.

 

POSTOPEK IZBORA

 

V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA za obdobje 2022–2024 (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki jo je z odločbo imenoval predstojnik ministrstva, preverila formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv.

 

ROKI IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2024. Roki za predložitev prijav: 

 • 1. rok – 14. 11. 2022
 • 2. rok – 30. 1. 2023
 • 3. rok – 30. 5. 2023
 • 4. rok – 29. 9. 2023
 • 5. rok – 30. 1. 2024
 • 6. rok – 30. 5. 2024
 • 7. rok – 30. 9. 2024

 

Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, do dneva, določenega kot vsakokratni rok za oddajo prijav.

 

DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

 

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA za obdobje 2022–2024« (za Ludvik Štritof).

 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tem spletnem naslovu.
Vprašanja je možno posredovati do vključno pet delovnih dni pred posameznim rokom odpiranja. V kolikor bodo vprašanja posredovana po navedenem roku, odgovori ne bodo posredovani.