Razpisnik: Ministrstvo za kulturo RS
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 20.2.2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer samo za:

 • gradnje in novogradnje javne kulturne infrastrukture z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme. 

 

NAMEN IN CILJI POZIVA

Namen javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo je novogradnja kulturnih domov, ki presegajo lokalno raven in služijo zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti na medobčinski ravni.

 

CILJI JAVNEGA POZIVA 

i. razvoj javne kulturne infrastrukture, dostopnosti širše skupnosti do kulture, 
ii. večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko – turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, 
iii. izboljšanje pogojev za razvoj kulturno – umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij v občinah, 
iv. zaščita namenske rabe prostora za kulturo v javni lasti, 
v. izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti.

 

OBVEZNE PRILOGE K VLOGI NA POZIV

Občina, ki se prijavlja na poziv (v nadaljevanju: prijavitelj), priloži vlogi na poziv naslednje obvezne priloge:

 • prijavni obrazec – OBRAZEC 1 v pozivni dokumentaciji;
 • dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, potrjen s sklepom pristojnega organa prijavitelja o potrditvi investicijske dokumentacije ter dokazilo o lastništvu javne kulturne infrastrukture (sklep o razglasitvi parcele, na kateri se bo gradilo, za javno kulturno infrastrukturo), predlog finančnega načrta z informativnim terminskim načrtom – OBRAZEC 2 v pozivni dokumentaciji;
 • sprejet občinski odlok o proračunu za preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov;
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 • utemeljitev predlaganih vlaganj – smernice za pripravo utemeljitve so razvidne iz pozivne dokumentacije, OBRAZEC 3.

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 4.000.000,00 EUR. 

 

UPRAVIČENE OSEBE

Na javni poziv se lahko prijavijo izključno občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi določena s sklepom pristojnega organa občine, in ki nastopajo kot investitorji. 

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški, ki bodo sofinancirani, so: 

 • gradnja in novogradnja kulturnega doma z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme. 

 

Neupravičeni stroški projekta so:

 • davek na dodano vrednost,
 • investicijska dokumentacija,
 • projektna dokumentacija,
 • stroški svetovalnih storitev,
 • prispevki za dovoljenja in komunalne priključke, 
 • stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu 

 

DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja je lahko največ 700.000,00 EUR oziroma največ do 80% upravičenih stroškov projekta. 

 

OBDOBJE IN NAČIN PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma v letu 2023 in izplačana v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2022 je 15. 11. 2022. Zadnji zahtevek mora biti ta dan dostavljen na vložišče ministrstva z vsemi priloženimi dokazili o plačilu računov.

 

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2023 je 15. 11. 2023. Zadnji zahtevek mora biti ta dan dostavljen na vložišče ministrstva z vsemi priloženimi dokazili o plačilu računov.

 

DOKUMENTACIJA POZIVA

Pozivna dokumentacija obsega:

 • besedilo poziva,
 • prijavni obrazec – OBRAZEC 1,
 • OBRAZEC 2,
 • smernice za utemeljitev predlaganega vlaganja v kulturni dom (OBRAZEC 3). 

 

Dokumentacijo poziva si lahko prijavitelji natisnejo s spletnih strani ministrstva http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva. 

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času pozivnega roka zainteresiranim prijaviteljem pozivno dokumentacijo tudi poslati. 

 

ROK ODDAJE

Javni poziv je odprt 30 (trideset) dni od objave poziva na spletni strani MK do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 20. 2. 2022.

 

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva.

Zaradi posebnih ukrepov omejevanja širjenja okužb predložitev vloge v tiskani obliki vložišču Ministrstva za kulturo ni mogoča, zato jih je treba poslati po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripisom na prednji strani: »PRIJAVA NA JAVNI POZIV: JP-JKI 2022-2023« 

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka. Če je vloga poslana po navadni pošti, jo mora ministrstvo prejeti do vključno 20. 2. 2022.

Ministrstvo bo štelo prispetje vloge po vrstnem redu glede na označeni datum in uro oddaje priporočene pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Besedilo javnega razpisa bo 20. 1. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javneobjave/javni_razpisi/ .

Pristojni uslužbenec za posredovanje informacij ter pojasnil je mag. Andreja Ravnihar Megušar, sekretarka, tel. (01) 369 5911, e-pošta: andreja.ravnihar-megusar@gov.si. 

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure.

 

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta dosegljiva tukaj