Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 27. 9. 2022
Rok oddaje: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

 

NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. 

Cilji javnega razpisa so: 

 • trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, 
 • dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti. 
 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa: 

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka).

Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).

 

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate: 

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob / apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka; 
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*; 
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Prijavitelj lahko odda največ eno vlogo za en nastanitveni obrat.

Pogoji za kandidiranje in navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so podrobneje navedeni v poglavju IV razpisne dokumentacije Dokazila in način preverjanja pogojev ter vsebina vloge.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru investicije, se pogodba o dodelitvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil oziroma razveljavil.

Investicija se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis. Investicije, ki so se pričele izvajati pred oddajo vloge na javni razpis niso upravičene do sofinanciranja.

Za začetek del se ne šteje tudi priprava in izdelava projektne in investicijske dokumentacije, ki se lahko prav tako izdela pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred 20. 7. 2021, v kolikor želi prijavitelj stroške priprave in izdelave projektne in investicijske dokumentacije uveljavljati kot upravičen strošek investicije.

Investicija, ki je predmet prijave na razpis, mora biti zaključena najkasneje do 30.  6. 2026. Zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju.

SKUPNA PREDVIDENA VIŠINA SREDSTEV 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 69.000.000,00 EUR, od tega: 

 • za sklop 1: 48.500.000,00 EUR in 
 • za sklop 2: 20.500.000,00 EUR.

NAČRTOVANA VREDNOST INVESTICIJE 

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa ne sme presegati deleža pomoči, ki je skladen z relevantno shemo de minimis ali državnih pomoči, vendar hkrati najvišji nominalni znesek sofinanciranja oziroma pomoči po tem javnem razpisu: 

 • za sklop 1 (celovita prenova oziroma rekonstrukcija nastanitvenih obratov) znaša 1.100.000,00 EUR 
 • za sklop 2 (izgradnja novih nastanitvenih obratov) znaša 1.800.000,00 EUR. Načrtovana vrednost investicije (vsota upravičenih in neupravičenih stroškov) mora znašati najmanj 300.000,00 EUR.

Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo investicije. 

Vlogi mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), in sicer: 

 • za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo do 500.000,00 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);
 • za projekte nad vrednostjo 500.000,00 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP); 
 • za projekte nad vrednostjo 2,5 mio EUR dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

SHEME DRŽAVNIH OZIROMA DE MINIMIS POMOČI 

Sheme državnih oziroma de minimis pomoči Sredstva za sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa se bodo dodeljevala za različne aktivnosti projekta/investicije prijavitelja dodeljevala na podlagi in skladno s: 

 • Shemo državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-2399245-2014/II, BE02- 2399245-2014/III, BE02-2399245-2014/IV, potrjena z dne 25. 1. 2022); trajanje sheme do 31. 12. 2023 (v nadaljevanju: regionalna shema), 
 • Shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245- 2021, potrjena z dne 20. 1. 2021); trajanje sheme do 31. 12. 2023 (v nadaljevanju: shema MSP), 
 • Shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023 (v nadaljevanju: shema de minimis).

Največja intenzivnost pomoči, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti sofinanciranja, določene z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči.

V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti.

Investicija mora biti izvedena v skladu z načelom »Do No Significant Harm« oziroma »načelom, da se ne škoduje bistveno« okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH) in biti skladna s »Tehničnimi smernicami za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost«. 

Nastanitveni obrat bo moral ob zaključku investicije pridobiti ekološki znak za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj investicije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ter pridobljeni znak nadgraditi s pridobitvijo znaka Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Znaki morajo biti pridobljeni najkasneje v roku dveh let po zaključku investicije ter biti ohranjeni vsaj ves čas spremljanja investicije.

Vsi nastanitveni obrati, vključno z nastanitvenimi enotami (sobe in/oziroma apartmaji in/oziroma druge enote), ki so predmet prijave na javni razpis, bodo morali po zaključeni investiciji obratovati skozi celo leto oziroma najmanj 10 mesecev na leto.

Končni prejemnik mora iz lastnih sredstev zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % celotnih upravičenih stroškov investicije.

 

Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pridobljena mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja za izvedbo investicije, upoštevaje, da mora biti: 

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo k vlogi na javni razpis oziroma ga mora prijavitelj pridobiti in predložiti ministrstvu najkasneje v roku desetih mesecev po prejemu sklepa o izboru, vendar hkrati najkasneje do predložitve prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju. Navedeno ne velja v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti, za kar prijavitelj poda izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno; 
 • uporabno dovoljenje pridobljeno in predloženo ob zaključku investicije, vendar hkrati najkasneje do zadnjega zahtevka za izplačilo, če se v skladu z veljavno zakonodajo zahteva njegova pridobitev. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom ministrstva; 
 • prijavitelj, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, mora k vlogi priložiti tudi dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti kmetije z nastanitvijo, ki ga je izdala krajevno pristojna upravna enota.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v poglavju IV. Navodila za izpolnjevanje dokumentacije. 

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenih rokov osebno oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenih rokov priporočeno oddane na pošti.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si. 

 

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na tem spletnem naslovu.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.