Razpisovalec: Fundacija za šport
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 13. 11. 2023

PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 3.050.000 EUR, in sicer:

  • v letu 2024 se razpiše: 3.050.000 EUR.


Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:

  • energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;
  • trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;
  • novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa;
  • gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

 

NOVOST IN POGOJ

Prijava na razpis za leto 2024 poteka enako kot v preteklih letih, in sicer: z oddajo elektronske vloge in hkrati poslano tiskano vlogo v skladu z navodili v 4. točki tega razpisa.
V letu 2024 pa fundacija postopoma prehaja na digitalno poslovanje, kar vključuje tudi izmenjavo dokumentov s kandidati za prejemnike sredstev iz javnega razpisa. Izmenjava dokumentov in komunikacija med fundacijo in kandidati bo v letu 2024 potekala izključno preko nove spletne aplikacije fundacije, ki bo po predhodni javni najavi in predhodnem izobraževanju kandidatov/izvajalcev začela delovati v začetku leta 2024. Poziv k dopolnitvi vloge, odločba, ugovor zoper odločbo, pogodba in zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi prilogami, bodo v letu 2024 poslani in vročeni elektronsko, kar pomeni, da morajo kandidati zagotoviti ustrezno tehnološko okolje za varno izmenjavo dokumentacije. V ta namen je potrebno:
– na portalu www.VEP.si odpreti VEP račun, ki vsebuje varen elektronski predal, preko katerega bo potekala izmenjava in podpis dokumentov.
Za brezplačno pomoč pri registraciji varnega elektronskega predala (VEP) lahko pokličete podporo na tel. 01/426-53-76 od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

VIŠINA FINANCIRANJA

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so lahko za posamezno investicijo odobrena največ dvakrat, vendar drugič ne za tisti del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran.
Na področju gradnje športnih objektov so sredstva razpisana za enoletno obdobje, pri čemer se bodo iz razpisanih sredstev izključno programi velikih investicij (vrednosti nad 62.500 EUR brez DDV) začeti v letu 2024 in končani v letu 2025 financirali v dveh delih, in sicer 75 % v letu 2024 in 25 % po zaključku investicije v letu 2025.
Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 75.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE:

Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. 11. 2023.

Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure istega dne osebno oddana v tajništvu fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena v tajništvu fundacije ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • navedba kandidata (naziv in polni naslov kandidata),
  • navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
  • pripis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis« in
  • identifikacijska številka vloge.


Zapečatena ovojnica pomeni, da je ovojnica zaprta tako, da je pri odpiranju nedvoumno jasno, da še ni bila odprta (na primer, da je podpisana, podpis pa prelepljen z lepilnim trakom, ali na drug podoben način).

INFORMIRANJE PRIJAVITELJEV

Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22 in 01/236-25-23, v času uradnih ur fundacije. Kontaktni osebi sta Matej Planko in Ksenija Bezek.

Dostop do razpisa: