Razpisovalec: Komisija za preprečevanje korupcije
Datum  objave: 16. 6. 2023
Rok oddaje: 29. 6. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je priprava vzgojno-izobraževalnega pripomočka za spodbujanje integritete otrok, ki bo strokovnim delavcem v vrtcih v podporo pri delu z otroki drugega starostnega obdobja (4–6 let).

NAMEN JAVNEGA RAZPI

Namen javnega razpisa je pripraviti vzgojno-izobraževalni pripomoček za spodbujanje integritete otrok v vrtcih, pri čemer bo pripomoček naslavljal predvsem otroke drugega starostnega obdobja. Pripomoček bo na način, primeren njihovi starosti in razvojni stopnji, otrokom približal integriteto in integritetno ravnanje, omogočil poistovetenje s takim ravnanjem ter poudaril pomembnost takega ravnanja za posameznika in skupnost. Pripomoček bo spodbujal skupinsko, interaktivno in izkustveno delovanje otrok in bo vseboval jasna navodila strokovnim delavcem v vrtcih za njegovo uporabo.

CILJ JAVNEGA RAZPISA

I. Cilj javnega razpisa je priprava vzgojno-izobraževalnega pripomočka za spodbujanje integritete otrok
v vrtcih, ki otrokom približa integriteto in integritetno ravnanje ter omogoča poistovetenje s takim ravnanjem.
II. Pripomoček je pripravljen na način, da je primeren starosti in razvojni stopnji otrok drugega starostnega obdobja vrtca (4–6 let) ter spodbuja skupinsko, interaktivno in izkustveno učenje otrok. Pripomoček se navezuje na kurikulum za vrtce.
III. Pripomoček je pripravljen na način, da še posebej spodbuja oblikovanje in krepitev tistih vrlin integritetnega posameznika, ki so vezane na samozavedanje, pozitivno samopodobo, sodelovanje v skupnosti ter razlikovanje med »prav« in »narobe«.
IV. Pripomoček v navodilih za strokovne delavce vrtca vsebuje informacijo o tem, kaj je integriteta, ter podaja jasna navodila za učinkovito uporabo pripomočka.
V. Pripomoček mora biti zasnovan na način, da je njegova uporaba enostavna in ne predstavlja večjega stroška za vrtce.

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije zasebnega sektorja, kot jih določa 4. člen Zakona o nevladnih organizacijah (v nadaljevanju: organizacije).

SODELOVANJE S PARTNERJI

Za sredstva razpisa lahko organizacije kandidirajo kot samostojni izvajalci prijavljenega projekta ali v partnerstvu z drugimi neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja.
Organizacije lahko v okviru prijavljenega projekta sodelujejo tudi z organizacijami, ki se ne uvrščajo med neprofitne organizacije zasebnega sektorja, vendar slednje niso upravičene do financiranja iz finančnih sredstev razpisa.

FINANCIRANJE

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000 EUR. Razpis ne predvideva lastne udeležbe prijavitelja, projekt bo v celoti (100 %) financiran iz razpisa.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je do vključno 29. 6. 2023.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Komisije.

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in drugih dokumentov se nahaja na spodnjih povezavah:
•    https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/javni-razpisi-za-nvo/javni-razpis-za-nvo-2023/ .
•    https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2023/06/Razpis_2023_-_integriteta_v_vrtcih.pdf

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: anti.korupcija@kpk-rs.si s pripisom: »Javni razpis Integriteta v vrtcih«