Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 4. 7. 2023
Rok oddaje: 1. 8. 2023 in 11. 10. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona.
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 2022/2472 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za javni razpis v skupni višini 51.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2023 in se dodelijo za naslednje ukrepe:
Državne pomoči po skupinskih izjemah
•    1A Pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
•    2A Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
•    3A Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij
•    4A Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
•    5A Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
De minimis pomoči
•    1B Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
•    2B Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Višina sredstev skupaj 40.000,00 EUR

Ostali ukrepi Občine
•    1C Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva
•    2C Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Višina sredstev 11.000,00 EUR

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na:
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona s pripisom:

  • za kmetijstvo: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2023 – KMETIJSTVO«
  • za društva in dijake: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2023 – PODPORA DRUŠTVOM IN DIJAKOM V KMETIJSTVU«

Na kuverti je obvezen polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog
1. za ukrep: Podpora delovanju društev in dijakom, do vključno torka, 1. 8. 2023
2. za ukrepa Državne pomoči po skupinskih izjemah in pomoči de minimis, do vključno srede, 11. 10. 2023.

INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN VSEBINA VLOGE

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:

  • na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
  • vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si

Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023070414420926/