Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 7. 7. 2023
Rok prijave: 11. 8. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju Pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2023.
Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

 • UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju,
 • UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest,
 • UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
 • UKREP C – Naložbe za nakup opreme in nematerialne investicije.

Vsak od navedenih ukrepov se mora izvajati na območju občine Gornja Radgona.

 

VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2023, znaša 50.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2023.

 

UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

 • mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1-NPB16 (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19-ZPosS, 158/20-ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O), Zakonom o socialnem podjetništvu – ZSocP (Ur.l. RS, št. 20/11, 90/14 in 13/18) in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;
 • samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in mala podjetja iz prejšnje alineje);
 • fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;
 • fizične osebe, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju občine Gornja Radgona oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložile vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja na območju Občine Gornja Radgona, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.
 • Vlagatelj mora posamezni ukrep realizirati v skladu s prijavo. V primeru odstopanj med prijavo in realizacijo bo ukrep sofinanciran največ do višine vrednosti zaprošenih sredstev ob prijavi. V primeru manjše realizacije, kot določeno v pogodbi, se znesek sofinanciranja sorazmerno zmanjša.

 

UKREPI IN POMOČI

UKREP A: POMOČ PRI SAMOZAPOSLOVANJU IN ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST


A1. SAMOZAPOSLITEV
Upravičenci do pomoči:
Na javni razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so samozaposlitev uresničile v obdobju od 1. 6. 2022 do poteka roka za prijavo na razpis. Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so:

 • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Radgona;
 • ustanovitelji družb in dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o socialnem podjetništvu, katerim taka dejavnost pomeni edini in glavni vir dohodka, s sedežem dejavnosti na območju občine Gornja Radgona.

Pogoj stalnega prebivališča oz. sedeža mora upravičenec izpolnjevati v času vložitve vloge na javni razpis, vse do zaključka realizacije ukrepa oz. njegovega trajanja.

Intenzivnost pomoči:
Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za samozaposlitev.
Splošni pogoji: Samozaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.

Upravičenec mora na Občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO z dokazili o plačilu prispevkov za socialno varnost (samostojni podjetniki) ali obrazec REK 1 (ostale gospodarske družbe) za prvih 12 mesecev samozaposlitve/zaposlitve ter najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO z dokazili o plačilu prispevkov za socialno varnost (samostojni podjetniki)  ali obrazec REK 1 (ostale gospodarske družbe) za drugih 12 mesecev samozaposlitve/zaposlitve.

 

A2. POMOČ PRI ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST
Upravičeni stroški:

 • stroški za odpiranje novih delovnih mest,
 • stroški zaposlitve registrirano brezposelnega »iskalca prve zaposlitve«,
 • zaposlitve osebe za čas opravljanja pripravništva.

Upravičenci do pomoči:

 • podjetja in samostojni podjetniki iz III. poglavja tega razpisa, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in so izvedla novo zaposlitev v obdobju od 1. 6. 2022 do poteka roka za prijavo na razpis za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine in
 • podjetja in samostojni podjetniki, ki v času od 1. 6. 2022 do poteka roka za prijavo na razpis zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine, nova zaposlitev pa pomeni neto povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu na osnovi obračunskih ur.

Intenzivnost pomoči:
Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.

Splošni pogoji:
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 24 mesecev, za polni delovni čas 40 ur na teden. V primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve za isto delovno mesto.

Upravičenec mora na Občino v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti VMESNO POROČILO in dokazila o izplačilu plače novo zaposlenega delavca, vključno z vsemi davki in prispevki obračunanih plač, in obrazec REK 1 za prvih 12 mesecev in najkasneje v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev KONČNO POROČILO in dokazila o izplačilu plače novo zaposlenega delavca, vključno z vsemi davki in prispevki obračunanih plač, in obrazec REK 1 za drugih 12 mesecev.
 
 

UKREP B: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Upravičenci do pomoči so:
nepridobitne pravne osebe, ki so do poteka roka za prijavo na razpis pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva in imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Gornja Radgona.

Upravičeni stroški so:

 • stroški, nastali pri pripravi vseh potrebnih aktov oz. postopkov za registracijo socialnega podjetja,
 • stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa oziroma najema objekta), ki jih mora upravičenec vključiti v aktivo podjetja in obravnavati kot osnovno sredstvo, ki se amortizira,
 • stroški razvoja novih produktov in storitev.

Pri nakupu strojev in opreme je upravičen strošek tudi nakup rabljenih strojev in opreme, ki pa ne smejo predhodno biti sofinancirani iz javnih sredstev. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Upravičeni stroški so stroški iz zgoraj navedenih alinej, ki so nastali in bili tudi plačani v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Intenzivnost pomoči:

 • delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov oziroma postopkov z namenom registracije socialnega podjetja do višine 50 % v letu 2023;
 • skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov;
 • višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev.
 
Splošni pogoji:
Investicija, ki je predmet sofinanciranja, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

Upravičenec mora na občino predložiti KONČNO POROČILO z vsemi dokazili (računi in dokazila o plačilu), ki se nanašajo na upravičene stroške ukrepa, najkasneje do 15. 10. 2023.

 

UKREP C: NALOŽBE V NAKUP OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Upravičenci do pomoči so:

 • mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1-NPB14 (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19-ZPosS) in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;
 • samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in mala podjetja iz prejšnje alineje);
 • fizične osebe, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju občine Gornja Radgona oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja na območju Občine Gornja Radgona, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.
 Upravičeni stroški so:
 • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
 • stroški nakupa, gradnje in preureditve poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme, ki jo mora upravičenec vključiti v aktivo podjetja in obravnavati kot osnovno sredstvo, ki se amortizira,
 • stroški pridobivanja investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
Pri nakupu strojev in opreme je upravičen strošek tudi nakup rabljenih strojev in opreme, ki pa ne smejo predhodno biti sofinancirani iz javnih sredstev. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.

Stroški nakupa transportne opreme in osebnih vozil niso upravičeni stroški.

Upravičeni stroški so stroški iz zgoraj navedenih alinej, ki so nastali in bili tudi plačani v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.
 

Intenzivnost pomoči:

 • Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ 45 % upravičenih stroškov posamezne investicije;
 • višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % skupno razpisanih sredstev.
 

Splošni pogoji:
Investicija, ki je predmet sofinanciranja, se mora ohraniti v občini Gornja Radgona vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.
Za navedeni ukrep je potrebno predložiti KONČNO POROČILO z vsemi dokazili o izvedbi naložbe (računi in dokazila o plačilu, ki se nanašajo na upravičene stroške) najkasneje do 15. 10. 2023.

 

NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – se lahko vloži osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naziva in polnega naslova prijavitelja, s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

 • NE ODPIRAJ, JR – MG – samozaposlitev
 • NE ODPIRAJ, JR – MG – odpiranje novih delovnih mest
 • NE ODPIRAJ, JR – MG – socialno podjetništvo
 • NE ODPIRAJ, JR – MG – naložbe

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

 • do vključno 11. 8. 2023

Če nepovratna sredstva po tem razpisu ne bodo v celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog in odpiranje ponudb. Razpis je odprt do porabe sredstev. Predviden datum odpiranja vlog: 17. 8. 2023

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija po ukrepih je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri Darku Frasu na tel. št. 02/564 38 23 in Mateji Coklin na tel. št. 02/564 38 04 ali na el. naslovih: darko.fras@gor-radgona.si ali mateja.coklin@gor-radgona.si.

Dostop do besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije:
https://www.gor-radgona.si/novice/2023070712594717/