Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 29. 3. 2023
Rok oddaje: prvi rok 15.4.2023, zadnji rok 15.10.2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.. 

 

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE oz. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

 

ROK ODDAJE

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada:

  • 15.04.2023., 05.05.2023, 25.05.2023, 15.06.2023,  05.07.2023,  01. 09.2023, 15.09.2023, 01.10.2023 15. 10.2023

 

DODATNE INFORMACIJE

Kontaktne osebe SPS-a:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Aleksandra Kranjc Premec (02) 234 12 76
  • Petra Kujavec (02) 234 12 66

 

Dostop do razpisa je tukaj