Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 15. 10. 2023

 

PREDMET PRODUKTA – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE 

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.. 

 

NAMEN IN CILJI PRODUKTA 

Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: 

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP, 
 • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, 
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 

Cilji finančnega ukrepa: 

 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, 
 • spodbujati rast in razvoj MSP, 
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev, 
 • spodbujanje zasebnih vlaganj. 4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala 

 

SKUPNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 60.000.000 EUR. 

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.000.000 EUR.

 

KREDITNI IN GARANCIJSKI POGOJI

Kreditno-garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

 

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

MSP 5+

Razvojne garancije:

 • 60% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) 
 • obrestna mera kredita: 6-mesečni EURIBOR +0,60% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Mikrogarancije:

 • 60% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
 • obrestna mera kredita: 6-mesečni EURIBOR +0,60% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

MLADI MSP 

Razvojne garancije:

 • 80% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) 
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Mikrogarancije:

 • 80% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika 
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).

 

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

MSP 5+ in MLADI MSP

Razvojne garancije:

 • 80% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) 
 • obrestna mera kredita: 6-mesečni EURIBOR +0,35% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Mikrogarancije:

 • 80% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika 
 • obrestna mera kredita: 6-mesečni EURIBOR +0,35% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).

 

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.) 

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

 

MSP 5+ in MLADI MSP

Razvojne garancije:

 • 60% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) 
 • obrestna mera kredita: 6-mesečni EURIBOR +0,85% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 10 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Mikrogarancije:

 • 60% garancija Sklada 
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika 
 • obrestna mera kredita: 6-mesečni EURIBOR +0,85% 
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let 
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).

 

POGOJI ZA KORIŠČENJE KREDITA 

Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.

 

UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA 

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

a) Investicijska vlaganja, kamor sodijo: 

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč , stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega ) objekta ;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.

b) Obratna sredstva, kamor sodijo: 

 • stroški materiala in trgovskega blaga, 
 • stroški storitev, 
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

 

ODDAJA VLOG 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na e-portal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/

S podpisom in oddajo vloge na e-portal Sklada, vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi. 

 

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada: 

V letu 2023: 15. 4., 5. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10.

Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. 10. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si

 

DODATNE INFORMACIJE

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.