Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 24. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin .

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so: 

  • financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
  • ročnosti kredita, 
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
  • brez stroškov odobravanja in vodenja, 
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Finančni instrument »COVID mikrokrediti« se financira: 

a) v deležu 62,5% iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020/COVID-19, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in 

b) v deležu 37,5%, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta. 

 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 5.000.000 EUR, od tega najmanj 1.100.000 EUR za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije.

 

KREDITNI POGOJI 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. 

Obrestna mera je 37,5% 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) +0,8% p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. 

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita. 

Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Za prijavitelje je potrebno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 24. 3. 2023 do 14. ure in 24. 4. 2023 do 14. ure. 

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok. 

Javni razpis bo odprt do 24. 4. 2023 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 24. 4. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.