Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: 25. 3. 2022 do 14. ure.

 

PREDMET, NAMEN IN CILJI PRODUKTA 

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. 

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so: 

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

– brezobrestnem kreditu, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah, 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), 
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij, 
– ohranitev delovnih mest. 

 

VIRI FINANCIRANJA 

Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada. Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov. Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 50.000 EUR. 

Med upravičene stroške se upoštevajo: 
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 
c) stroški materiala in trgovskega blaga, 
d) stroški storitev, 
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), 
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25% in več. 

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti. Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb kreditojemalca. Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

 

VSEBINA VLOGE 

Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije Covid 19 na gospodarstvo« (dostopen na ePortalu Sklada) z:

  • vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo, 
  • izjava PAN EGF, 
  • pooblastilom za potrebe preverjanja podatkov pri FURS. 

Obvezne priloge: 

a) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode, na podlagi letnega poročila za leto 2020. 

Dodatna dokazila: 

a) revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES. 
b) podjetje, z registrirano glavno dejavnostjo H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet, mora priložiti licenco za prevoz potnikov in dokazilo, da je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 3 a) in 3b). 

Če vloga v predvidenem roku (največ 2 delovna dneva) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže. 

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. 

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 

 

ODDAJA VLOG 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo. 

 

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG 

Roki za predložitev vlog Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 
25. 1. 2022 do 14. ure, 
25. 2. 2022 do 14. ure, 
25. 3. 2022 do 14. ure. 

 

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok. 

Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.