Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 7. 10. 2022
Rok oddaje: 15. 11. 2022

 

PREDMET PRODUKTA 

Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

 

NAMEN PRODUKTA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so: 

• omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 

 nižji obrestni meri kredita, 

 brez stroškov odobravanja in vodenja, 

 nižjih zavarovalnih zahtevah, 

 ročnosti kredita, 

 možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 

• omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), 

 »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij, 

 ohranitev delovnih mest.

 

VIRI FINANCIRANJA 

Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada. Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 32.000.000 EUR, in sicer: 

  • 27.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oziroma predelave (SKD klasifikacija: področje C – Predelovalne dejavnosti, razen izločenih dejavnosti, ki so opredeljene v nadaljevanju razpisa – točka 4.1 Splošni pogoji kandidiranja); 
  • 5.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestni potniški promet (SKD klasifikacija naslednjih dejavnosti: I55.1; I55.2; I55.3; I56; N79; N82.3; R90; H49.391). 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

Vlagatelj mora izpolnjevati vse splošne in osnovne pogoje, ki so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji tukaj.

 

KREDITNI POGOJI 

Najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,35 % p.a. (fiksni del); če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000,00 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo obratna sredstva, kamor sodijo:

• izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, 
izdatki za opravljene storitve, 
izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), 
zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

ODDAJA VLOG 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. 

Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo. 

 

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG 

Javni razpis ima naslednji prijavni rok za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 15. 11. 2022 do 14. ure. Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. 

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na dan prijavnega roka. 

Javni razpis bo odprt do 15. 11. 2022. Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na dan prijavnega roka 15. 11. 2022, se kot prepozne zavržejo.

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE 

Celoten javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS  128/2022 z dne 7. 10. 2022 in na spletni strani sklada tukaj 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si oz. tukaj in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. 

 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan. vidovic@podjetniskisklad.si.