Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 31. 3. 2023
Rok prijave: 26. 5. 2023.

 

 

PREDMET RAZPISA

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah ali dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

Ministrstvo razpisuje 170 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih: 

  • osnovnih šolah, 
  • glasbenih šolah, 
  • domovih za učence, 
  • srednjih šolah, 
  • dijaških domovih in 
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15 in 23/23).

 

MERILA ZA OCENJEVANJE IN OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA

Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih toliko mest, kolikor jih je predvidenih za opravljanje pripravništva v okviru posameznega sklopa. 
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po merilih, ki so določeni v besedilu javnega razpisa, tukaj oziroma na spletni strani Uradnega lista

 

 

MENTOR PRIPRAVNIKA 

Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor. Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v vzgojno-izobraževalne zavode, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika za obdobje 10 mesecev je 19.279,00 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 3.277.430,00 EUR.

 

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če se zasebni zavod s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih zavodih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST VLOG 

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v šolah za leto 2023/24«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 26. 5. 2023

Če bo do tega roka v okviru posameznega sklopa prispelo manj ustreznih vlog, kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale tudi vloge, oddane kasneje, v tem primeru je vložitev vloge možna do objave obvestila na spletni strani ministrstva o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje do 23. 6. 2023, ko izteče skrajni rok za prijavo na razpis.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na voljo na spletnih straneh ministrstva

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@gov.si.