Razpisnik: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 
Datum objave: 19.1.2022
Rok za oddajo: 18.2.2022

 

VIŠINA SREDSTEV

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2022 in 2023. 

Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:

  • 17,5 mio EUR v letu 2022,
  • 20 mio EUR v letu 2023. 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. 

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: 

  • novogradnje z vključeno opremo,
  • rekonstrukcije z vključeno opremo. 

Investicije v rekonstrukcijo in investicije v novogradnjo se izvajajo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. 

Projekt, katerega predmet je zgolj vzdrževanje objekta in/ali energetska sanacija, ni predmet sofinanciranja. 

Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto.

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški: 

Sofinancirajo se stroški gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del in oprema. 
Financira se neto kvadratura prostorov za izvajanje zdravstvenih programov. 

 

Neupravičeni stroški:

Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, inventar, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), gradnja parkirnih garaž, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.

 

Upoštevaje višino sredstev namenjenih za sofinanciranje, navedeno v točki 2., bo znesek sofinanciranja, ki bo dodeljen posameznemu prijavitelju, odvisen od: 

1. števila prejetih popolnih prijav 

2. višine koeficienta razvitosti občine 

3. neto notranjih površin (m²) predvidene novogradnje in/ali rekonstrukcije ob upoštevanju spodaj navedenih omejitvenih kriterijev:

  • absolutni znesek sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva na podlagi ZZSISZ je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine in znaša 80 EUR/prebivalca (nanaša se na celotno obdobje 2021–2031); V primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, se pri absolutnem znesku sofinanciranja investicij za posamezno občino, ki je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine in znaša 80 EUR/prebivalca, lahko v soglasju in s pooblastilom občine upošteva udeležba posamezne občine pri investiciji v višini soustanoviteljskega deleža.
  • za sofinanciranje investicij se upošteva upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m². 

 

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine. 

 

Projekt mora biti izveden najkasneje do 30. 9. 2024. 

Prijavitelj je dolžan po zaključku projekta oziroma najkasneje do 30. 11. 2024 ministrstvu posredovati projekt izvedenih del (PID) v elektronski obliki in uporabno dovoljenje. Sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: NRP ministrstva). Pogoj za uvrstitev projektov v NRP ministrstva je, da so izbrani projekti vključeni v NRP občine. Po vključitvi projekta v NRP ministrstva projekt pridobi status investicije, ki je predvidena za sofinanciranje iz državnega proračuna.

 

UPRAVIČENCI

Prijavitelj na razpis je: 

  • občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu; 
  • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

 

ODDAJA VLOGE

Prijavitelji oddajo prijavo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in žigosani. 

 

ROK ZA ODDAJO

Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30. 

Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12. ure. 

Odgovori bodo objavljeni v pisni obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Javne objave«, »Javni razpisi«, v okviru objave predmetnega javnega razpisa, najkasneje do 9. 2. 2022

 

Javni razpis in razpisna dokumentacije s prilogami so dosegljivi tukaj