Razpisnik: Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport
Datuma objave: 26. 4. 2024 (URL)
Rok prijave: 21. 6. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI CIS, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev, ki se razvijejo skozi sodelovanje v skupnem evropskem konzorciju podjetij na IPCEI CIS.

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitev – projekt naslednje generacije infrastrukture in storitev v oblaku (v nadaljevanju: IPCEI CIS) pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju infrastrukture podatkov in storitev v oblaku.

Cilj IPCEI CIS in s tem tudi cilj javnega razpisa je vzpostaviti skupno in večnamensko pan-evropsko medsebojno povezano in varno infrastrukturo za procesiranje podatkov; razviti zmogljivosti, ki v realnem času lahko zadostijo potrebam uporabnikov blizu virov, kjer se podatki generirajo; oblikovati varne in interoperabilne platforme za sektorske uporabe, ki omogočajo izmenjavo in deljenje podatkov iz skupnih evropskih podatkovnih prostorov. Cilj javnega razpisa je podpreti projekte podjetij ali  konzorcijev podjetij, vključenih v IPCEI CIS, ki bodo zagotovili razvoj vsaj sedmih rešitev za obdelavo podatkov, razvitih in integriranih v pilotni fazi.

OBMOČJE IZVAJANJA

Projekti se morajo izvajati na območju Republike Slovenije.

CILJNE SKUPINE

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, v primeru konzorcija kot konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo1, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe GBER). Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa morajo imeti na dan oddaje vloge v opredeljenem kraju izvajanja aktivnosti projekta registriran sedež oziroma poslovni naslov, podružnico ali poslovno enoto. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/sodni register.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. V primeru konzorcija vlogo pripravi vodilni partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji in na podlagi pooblastila konzorcijskih partnerjev. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

Vsi pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000,00 EUR.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se prične z oddajo projektnega predloga na ministrstvo in traja največ do 30. 6. 2026.
Obdobje za upravičenost javnih izdatkov je od datuma, ko je bil oddan projektni predlog na ministrstvo, do 31. 12. 2026.

INTENZIVNOST POMOČI

Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj): ter

  • velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,
  • srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,
  • mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.


Intenzivnost pomoči se za prijavitelja/vse konzorcijske partnerje lahko poveča največ za 15 odstotnih točk v enem od spodnjih dveh primerov:

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

  • velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,
  • srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,
  • mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov


Intenzivnost pomoči se za prijavitelja/vse konzorcijske partnerje lahko poveča za 15 odstotnih točk tudi v primeru, da se prijavitelj/konzorcij zaveže, da bo vse rezultate raziskav in razvoja, izhajajoče iz projekta, zaščitil s pravicami intelektualne lastnine ter zanje pravočasno er na neizključni in nediskriminatorni podlagi dal na voljo licence po tržni ceni, ki jih bodo lahko uporabljale zainteresirane strani v Evropskem gospodarskem prostoru. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

  • velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,
  • srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,
  • mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v 7. točki Pojasnil javnega razpisa, ki so v II. točki razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo vlog je 21. 6. 2024.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj, v primeru konzorcija pa konzorcijski partnerji, seznanil(i) z vsebino javnega razpisa in ostalih delov razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto do vključno 21. 6. 2024.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu: ipcei-cis.mgts@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del  razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Zainteresirani prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.