Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 4. 3. 2022
Rok oddaje: 10. 5. 2022

 

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

 

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku dveh let od odobritve so:

  • uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

 

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Več o pogojih najdete tukaj.  

 

VREDNOST RAZPISA

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za predložitev vlog je 10. 5. 2022 do 14. ure.

 

DODATNE INFORMACIJE

Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

 

Več razpisu nadete tukaj.