Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 3. 11. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Sofinancirali se bodo naslednji programi:
a. Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (v nadaljnjem besedilu: programi UŽU). Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja.

b. Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.

c. Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev
Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

d. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle
Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost.

e. Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle
Cilj programa je spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.

f. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: NIPO) za:
f1 sporazumevanje v slovenskem jeziku
f2 sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

 • A1 (vstopna raven),
 • A2 (vmesna raven),
 • B1 (sporazumevalni prag),
 • B2 (višja raven),
 • poslovna konverzacija B2 (višja raven),
 • konverzacija B1 (sporazumevalni prag),
 • osvežitveni tečaj A1 (vstopna raven),
 • osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
 • osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
 • osvežitveni tečaj B2 (višja raven).

f3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti.

g. Programi za uporabo načel HACCP2 sistema
h. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
i. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov
j. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
k. Izvajanje izpitov

Javnoveljavni programi (od alineje a. do e. te točke javnega razpisa Kompetence 2023-2029) so dostopni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-in financiranje-izobrazevanja-odraslih/ .

Izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov so dostopna na spletnem naslovu: Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle Andragoški center Republike Slovenije (acs.si).

Opis temeljnih kompetenc, za katere se oblikuje NIPO, je objavljen v dokumentu Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, na spletnem naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=NL

REGIJA IZVAJANJA

Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Način delitve sredstev po regijah: sredstva javnega razpisa Kompetence 2023-2029 se delijo glede na sedež poslovodečega partnerja v konzorciju na KRVS in KRZS, v razmerju 60 % za KRVS in 40 % za KRZS.

Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev, pri čemer so vsi partnerji iz iste statistične regije. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je poslovodeči partner v konzorciju.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS

Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: 60 % na KRVS, 40 % na KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Kompetence 2023-2029. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis Kompetence 2023-2029 znaša največ do 37.000.000,00 EUR
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis Kompetence 2023-2029 za KRVS znaša največ 22.200.000,00 EUR, za KRZS pa največ 14.800.000,00 EUR.

UPRAVIČENI STROŠKI JAVNEGA RAZPISA

Upravičeni stroški javnega razpisa Kompetence 2023-2029 so:

 • strošek na enoto za vodenje konzorcija (v nadaljnjem besedilu: SSE vodenje konzorcija);
 • stroški informiranja in komuniciranja (organizacija zaključne konference, stroški izdelave ali nadgradnje spletne strani posameznega konzorcija, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, stroški oblikovanja, priprave na tisk, tisk in dostava gradiv, drugi stroški informiranja in komuniciranja),
 • strošek na enoto za izvedbo programa na udeleženca na uro (v nadaljnjem besedilu: SSE programi),
 • strošek na enoto za izvajanje izpitov (v nadaljnjem besedilu: SSE izpiti),
 • davek na dodano vrednost


Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 11. 2023 do 14. ure.

Vloga se mora vložiti v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom.
V primeru, ko se vloga vloži v fizični obliki, mora biti vloga z zahtevano vsebino predložena v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Temeljne kompetence 2023-2029« ter polnim nazivom in naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.
V primeru, ko se vloga vloži v elektronski obliki, mora prijavitelj vlogo z zahtevano vsebino poslati na naslov kompetence.mvi@gov.si V tem primeru mora biti vloga podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. V polje ‘zadeva’ elektronskega sporočila se vpiše: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Temeljne kompetence 2023-2029«. Informacijski sistem prijavitelju samodejno potrdi prejem vloge. V primeru vložitve elektronske vloge se je v fizični obliki ne vlaga.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/ .
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, pri Maji Kobal Merkun vsak delovni dan med 10. in 14. uro.
Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-52-58 ali pišete na elektronski naslov maja.kobal-merkun@gov.si

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije:
–    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-temeljne-kompetence-2023-2029/