Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 8. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. 

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 4120. 

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

INFO točka: 

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj