Razpisovalec: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Datum objave: 28. 4. 2023
Rok prijave: 13. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023.

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij (stroški dela, povračila stroškov v zvezi z delom, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki ipd.), in pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, za kritje stroškov gostinskih storitev.

 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo 

  • organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, razen političnih strank ter 
  • reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50% delovnih invalidov.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR, od tega:

  • za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin namenjenih 255.000,00 EUR,
  • za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 45.000,00 EUR.

 

MERILA IN KRITERIJI ZA DELITEV SREDSTEV 

Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja se delijo glede na število upokojencev/delovnih invalidov – članov organizacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če posameznemu upravičencu po postavljenih merilih pripada znesek, nižji od 200,00 EUR, mu bodo dodeljena sredstva v višini 200,00 EUR, kar bo upoštevano pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 15 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2023 – Ne odpiraj!« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Služba za odnose z javnostmi, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi.

Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti: 

  • program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2023 z načrtovano porabo sredstev, – dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni, 
  • dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2022.
  • Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba mag. Mitja Žiher.

Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od sprejema sklepa na seji sveta zavoda. Z izbranimi vlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov v letu 2023. Izbrani vlagatelj je dolžan voditi poročilo o izvajanju programov.

 

Dostop do razpisa se nahaja na spodnji povezavi: