Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave: 14. 1. 2022

Rok za oddajo: 31. 12. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV)

 

CILJ OPERACIJE 

Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE.

 

NAMEN PODPORE IN VRSTE NALOŽB 

 • Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE. 
 • Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.

 

UPRAVIČENEC DO SUBVENCIJE – INVESTITOR 

Za namen operacije Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE, je skladno z 12.  členom UMOO končni prejemnik oziroma investitor lahko občina, ki upravlja s sistemom za odvajanje in čiščenje vode oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja in po potrebi tudi skupnega sofinanciranja projekta. Sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode mora biti po zaključku projekta v celoti v lasti občine (občin) in v upravljanju javnih gospodarskih služb.

 

PREDVIDENA VREDNOST OPERACIJE 

Predvidena vrednost operacije je 54 milijonov EUR. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.

 

NAČIN SOFINANCIRANJA PROJEKTA IN UPRAVIČENI STROŠKI 

 • Projekt se sofinancira v višini 50% iz sredstev sklada NOO. 
 • Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR. 
 • Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju, so deležni 10% dodatka pri sofinanciranju

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni so stroški v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja. 

 • Upravičeni so novi sistemi za OČOV, ki imajo vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja. 
 • Upravičeni so stroški v opremo za merjenje in energijske prihranke v sistemu OČOV (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji in regulacijska tehnika …). 
 • Upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije. 
 • Skladno z gradbenim zakonom so upravičeni stroški gradbenega nadzora. 
 • Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. 

 

Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja. 

 • Investicije v meteorne sisteme niso upravičen strošek. 
 • DDV ni upravičen strošek. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026

 

CILJI, KI JIH MORA DOSEČI PROJEKT OB ZAKLJUČKU 

 • Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije. 
 • Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe je obvezna priloga ob zaključku investicije. 
 • Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode morajo biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS). – Pridobljeno Uporabno dovoljenje.

 

VRSTA RAZPISA 

 • Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
 • Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja, od pričetka (od objave javnega razpisa) do zaključka javnega razpisa, vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS 

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec OV-01 z investicijsko dokumentacijo in prilogami. Občina lahko poda samo eno vlogo za sisteme OČOV v okviru tega javnega razpisa.

 

PRILOGE K VLOGI ZA DODELITEV SREDSTEV 

Vlogi (obrazec) mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki je izdelana skladno z navodili UEM. Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj pravna podlaga, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih cenah, opredelitev virov financiranja, terminski plan oziroma obdobje trajanja projekta ter navedba ali je potrebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko dokumentacijo. Vlogi mora biti priložena ustrezna gradbena dokumentacija (vsaj DGD ali PIZ), iz katere bo razviden obseg gradbenih del in upravičenih in neupravičenih stroškov. Prav tako mora biti čim bolj natančno opredeljen obseg investicije v merilno, regulacijsko in drugo opremo. Vloga mora v investicijski dokumentaciji projekta izkazovati jasne cilje, zapisane v točki 4 tega razpisa in imeti vsa pravnomočna gradbena dovoljenja za celoten projekt, sicer ni ustrezna za obravnavo. Deli projekta, ki gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, niso upravičeni do sofinanciranja. V kolikor za vse dele investicije, ki je predmet vloge, ne bodo predložena pravnomočna gradbena dovoljenja, se vloga za dodelitev sredstev v celoti zavrne.

 

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave razpisa do 31. 12. 2023 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Obravnavane bodo samo popolne vloge po vrstnem redu prispetja.

 

INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor.  

 

Za dodatne informacije lahko investitorji vprašanja posredujejo na elektronski naslov tomaz.prodan@gov.si  ali natasa.marzidovsek@gov.si . 

 

Vsi relevantni odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani ministrstva.