Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave: 14. 1. 2022

Rok za oddajo: 31. 12. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.

 

CILJ OPERACIJE 

Zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

 

NAMEN PODPORE IN VRSTE NALOŽB 

 • Gradnja novih sistemov s pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, s povprečno porabo energije pod 0,5 kWh, infrastrukturnemu indeksu uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj. 
 • Zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine). Posledično boljša energetska učinkovitost sistemov s pitno vodo in večja varnost pri uporabi.
 • Zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda). 
 • Izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovljena na območjih s sistemom pod 10.000 prebivalcev.

 

UPRAVIČENEC DO SUBVENCIJE – INVESTITOR 

Za namen operacije »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«, je skladno z 12. členom UIMOO končni prejemnik finančne podpore oziroma investitor lahko lokalna (samoupravna) skupnost – občina, ki upravlja z vodovodnim sistemom oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na vodovodnem sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta izgradnje vodovodnega sistema, občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja, skupnega sofinanciranja projekta in upravljanja vodovodnega sistema, ki je v celoti v občinski lasti. 

 

PREDVIDENA VREDNOST OPERACIJE 

Predvidena vrednost operacije je 53,7 milijonov EUR. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.

 

NAČIN SOFINANCIRANJA PROJEKTA IN UPRAVIČENI STROŠKI 

 • Projekt se sofinancira v višini 50% iz sredstev sklada NOO. 
 • Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR. 

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni so stroški izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji. 

 • Na celotnem vodovodnem sistemu so upravičeni tudi stroški novih merilnih sistemov in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom. Merilni sistem mora po končanem projektu zagotavljati izračun vodne bilance, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo. 
 • Upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
 • Skladno z gradbenim zakonom je upravičen strošek gradbeni nadzor. 
 • Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. 

 

Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja. 

 • DDV ni upravičen strošek.

 

CILJI, KI JIH MORA DOSEČI PROJEKT OB ZAKLJUČKU 

Upravičenec mora ob zaključku investicije dosegati predpisane parametre investicije, ki jih tudi predhodno opredeli v svoji vlogi in spremljajoči dokumentaciji: 

 • Gradnja novega sistema s pitno vodo mora zagotavljati indeks uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj ali pa doseči povprečno porabo energije na celotnem sistemu pod 0,5 kWh. 
 • Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe je obvezna priloga ob zaključku investicije. 
 • Merilni sistem pretokov vode mora biti skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo. 
 • Vodovodni sistem mora biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS). 
 • Pridobljeno uporabno dovoljenje.

 

VRSTA RAZPISA 

 • Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
 • Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja, od pričetka (od objave javnega razpisa) do zaključka javnega razpisa, vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS 

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec PV-01 z investicijsko dokumentacijo in prilogami. Občina lahko poda samo eno vlogo za sisteme s pitno vodo v okviru tega javnega razpisa. 

 

PRILOGE K VLOGI ZA DODELITEV SREDSTEV 

Vlogi mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki je izdelana skladno z navodili UEM. Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj pravna podlaga, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih cenah, opredelitev virov financiranja, terminski plan oziroma obdobje trajanja projekta ter navedba ali je potrebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko dokumentacijo. 

Vlogi mora biti priložena ustrezna gradbena dokumentacija (vsaj DGD ali PIZ), iz katerih bo razviden obseg upravičenih in neupravičenih stroškov. Prav tako mora biti čim bolj natančno opredeljen obseg investicije v merilno, regulacijsko in drugo opremo.

 

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave razpisa do 31. 12. 2023 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Obravnavane bodo samo popolne vloge po vrstnem redu prispetja.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026

 

INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor . 

 

Za dodatne informacije lahko investitorji vprašanja posredujejo na elektronski naslov tomaz.prodan@gov.si ali natasa.marzidovsek@gov.si. 

 

Vsi relevantni odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani ministrstva.