Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave: 24. 8. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo), razpisuje štipendije za študente, ki niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, in so v študijskem letu 2023/24 vpisani v: 

A. 

 • 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika, matematika, računalništvo, tehnika ali kemija, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; 

B. 

 • 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna kemija, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru; 

C. 

 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje poučevanje, smer predmetno poučevanje (eno predmetno področje: matematika, fizika, kemija; dve predmetni področji: matematika, fizika, kemija, tehnika, računalništvo), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje kemijsko izobraževanje, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje inkluzija v vzgoji in izobraževanju, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru;

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24 (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja. 

Cilj javnega razpisa je dodeliti 100 štipendij.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Sredstva, namenjena štipendijam, v ocenjeni višini 300.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (60.000,00 EUR za leto 2023 in 240.000,00 EUR za leto 2024), 1907 – Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj, na proračunski postavki 221096 – Štipendije za pedagoške poklice, na kontu 4117 Štipendije. 

Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Štipendija za posameznega kandidata znaša 200,00 EUR mesečno. Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis štipendije 2023/24«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 24. 8. 2023.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, obrazec za prijavo na javni razpis in vzorec pogodbe o štipendiranju, je na voljo na tej povezavi.

 

VPRAŠANJA, DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE 

Za dodatne informacije lahko pokličete 01/4005-327 oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@gov.si.