Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023

 

Finančna produkta LOKALNO PF ter NVO PF po vsebini predstavljata premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih. 

Produkt LOKALNO PF je namenjen premostitvenemu financiranju javnih organizacij, produkt NVO PF pa premostitvenemu financiranju neprofitnih zasebnih organizacij. Produkta ne vsebujeta elementov državnih pomoči. 

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Finančna produkta sta namenjena premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih javnih organizacij oziroma neprofitnih zasebnih organizacij, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov. 

Finančna produkta sta namenjena vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost vlagatelji iz območij z nižjo razvitostjo in območij avtohtonih narodnih skupnosti. Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva. 

 

Cilji projekta so lahko: 

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti, 
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe, 
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda, 
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti, 
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

 

VLAGATELJ 

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2021. 

Upravičeni vlagatelji za produkt LOKALNO PF
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: 

 • javni zavod, 
 • javni raziskovalni zavod, 
 • skupnost zavodov, 
 • zbornica, 
 • gospodarska zbornica, 
 • javni sklad, 
 • ustanova, 
 • ostale organizacije, organizirane kot: 
 • nevladna organizacija, 
 • študentska organizacija, 
 • narodnostna skupnost, 
 • javna agencija, 
 • sindikati. 

Upravičeni vlagatelji za produkt NVO PF
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: 

 • zavod, 
 • zavod v zasebni lasti, 
 • sklad, 
 • društvo, zveza društev. 

Upravičena velikost vlagatelja 

 • Mikro, Mala, Srednja, Velika

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek za posojilni produkt LOKALNO PF je 2.000.000 EUR ter za posojilni produkt NVO PF 2.000.000 EUR. Sredstva za razpisana produkta so zagotovljena iz virov Sklada. 

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 10.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 150.000 EUR za produkt LOKALNO PF oziroma 100.000 EUR za produkt NVO PF. 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 12.500 EUR. 

 

POSOJILNI POGOJI 

 • Obrestna mera je fiksna, na njeno višino pa vpliva lokacija vlagatelja. 
 • Obrestna mera se pri posojilu: 

       –  za produkt LOKALNO PF izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,21% letno oziroma pribitek 0,01% letno za               vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. 
        – za produkt NVO PF izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50% letno oziroma pribitek 1,30% letno za                         vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. 

 • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. 
 • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 
 • Skupna doba vračanja posojila je največ 36 mesecev.

 

ODDAJA VLOGE 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

Vloga se odda preko spletneAplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vlagatelj lahko vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • povabilo k oddaji vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo plana likvidnosti, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf 

Dostop do besedila javnega razpisa LOKALNO PF je tukaj..

Dostop do besedila javnega razpisa NVO PF je tukaj.

 

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.