Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 7. 4. 2023
Rok prijave: od 24. 4. 2023 do 31. 12. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Finančni produkt AGRO KMETIJSKA ZEMLJA je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je povečevanje obsega kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki izkazujejo pozitiven vpliv na področju prehranske samooskrbe.

Produkt lahko vsebuje elemente državnih pomoči.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oziroma zaokroževanju kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki povečujejo obseg kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO KMETIJSKA ZEMLJA je 3.000.000 EUR in je financiran iz virov Sklada.

 

VIŠINA POSOJILA

  • Min:   10.000 EUR
  • Max: 400.000 EUR

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI 

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot, 

– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev. 

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2021. 

Upravičena velikost vlagatelja: Mikro, Mala, Srednja

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

ROK ZA ČRPANJE SREDSTEV 

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si. 

 

Dostop do razpisa najdete na tej povezavi https://www.srrs.si/javni-razpisi/agro-zemlja-in-gozd/