Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 17. 3. 2023
Rok prijave: od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je zaokroževanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč kmetijskih gospodarstev in s tem izboljšanje konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki izkazujejo pozitiven vpliv na področju trajnostnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oziroma zaokroževanju kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč za dolgoročni razvoj in obstoj kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni. 

Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je namenjen kmetijskim gospodarstvom na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer imajo prednost območja z nižjo razvitostjo. Posojilna sredstva tega produkta so namenjena (so)financiranju posameznih naložbenih projektov, s katerimi so doseženi cilji iz prvega odstavka tega poglavja

 

Cilji projekta so lahko: 

Krepitev ekološkega in trajnostnega kmetijstva: 

 • Povečanje obsega zemljišč z ekološkim kmetovanjem, 
 • Povečanje obsega zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi, 

Povečanje samooskrbe s hrano: 

 • Povečanje obsega njiv, 
 • Povečanje obsega trajnih nasadov. 

Povečanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri: 

 • Povečanje obsega kmetijskih zemljišč, 
 • Povečanje obsega gozdnih zemljišč. 

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev. 

Splošni in drugi pogoji za kandidiranje so natančno opisani v razpisni dokumentaciji. 

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI 

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot, 
 • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev. 

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2021. 

Upravičena velikost vlagatelja:

 • Mikro, Mala, Srednja

Upravičene dejavnosti

 • 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 
 • 02 Gozdarstvo.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO ZEMLJA in GOZD je 3.000.000 EUR in je financiran iz virov Sklada.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 10.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 400.000 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 10.000 EUR.

 

POSOJILNI POGOJI 

1. Obrestna mera je: 

 • Fiksna in je hkrati višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči. 
 • Končna višina obrestne mere je odvisna od Skladove ocene vlagatelja in projekta ter ročnosti vračila posojila. 
 • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno. 

2. Doba vračanja 

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe. 
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta. 
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IN TRAJANJE PROJEKTA

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in v pogodbi o financiranju. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • povabilo k oddaji vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo opisa projekta, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na tej povezavi.