Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokov gospodarskih subjektov, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov. Finančni produkt BIZI PF je namenjen vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti. Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva

Finančni produkt BIZI PF po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih. Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

 

CILJI PROJEKTA 

Cilji projekta so lahko: 

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti, 
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe, 
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda, 
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti, 
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti. 

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

 

VLAGATELJI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

 • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

 • zadruga,
 • zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek posojilnega produkta BIZI PF je 4.000.000 EUR. Sredstva so zagotovljena iz virov Sklada.

 

VIŠINA POSOJILA

 • Min:   30.000 EUR
 • Max: 300.000 EUR

Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 EUR oz. 450.000 EUR v kolikor vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta.

 

POSOJILNI POGOJI

 • Obrestna mera je FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,51 % letno oz. pribitek 0,31% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.

Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 300.000 EUR.

 

ZAVAROVANJE

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

ODDAJA VLOGE 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

Vloga se odda preko spletneAplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vlagatelj lahko vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • povabilo k oddaji vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo plana likvidnosti, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/ Vzorec_prijavni_obrazec.pdf 

 

Dostop do besedila javnega razpisa je tukaj.